Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0172-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Център за поддръжка на ИТ дейността на бизнес клиенти "Бусофт съпорт център"
Бенефициент: "БУСОФТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да повиши конкурентоспособността на „Бусофт инженеринг” АД чрез подобряване на качеството и ефективността от дейността, в резултат на технологична модернизация на процесите в дружеството
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1. Подготовка и провеждане процедури за определяне на доставчиците. Избор на доставчиците и сключване на договорите за доставка.
Подготовка и изпълнение на Дейност 2. Доставка и монтаж на компютърното и друго оборудване, необходимо за работа на софтуерните приложения.
Подготовка и изпълнение на Дейност 3. Доставка на софтуерните приложения.
Подготовка и изпълнение на Дейност 4. Консултантски услуги по инсталация, настройка, интеграция, въвеждане в експлоатация на оборудването и внедряване на софтуерните приложения.
Подготовка и изпълнение на Дейност 5. Визуализация на проекта.
Подготовка и изпълнение на Дейност 6. Одит на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СТЕМО
"Хюлет-Пакард България" ЕООД
"Ко Одит" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 166 406 BGN
Общ бюджет: 195 759 BGN
БФП: 129 969 BGN
Общо изплатени средства: 129 969 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 129 969 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 129 969 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
129 969 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 110 474 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 110 474 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
110 474 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 495 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 495 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 495 BGN
Финансиране от бенефициента 84 234 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Брой работни срещи на екипа на проекта
Индикатор 9 Брой изготвени документи, свързани с изпълнението на дейностите
Индикатор 10 Брой сключени договори за доставка
Индикатор 11 Доставено оборудване за дейност 2
Индикатор 12 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта за дейност 2
Индикатор 13 Доставени софтуерни приложения
Индикатор 14 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта за дейност 3
Индикатор 15 Доставени консултантски услуги
Индикатор 16 Извършени дейности по визуализация на проекта
Индикатор 17 Брой документи, удостоверяващи извършен одит на проекта
Индикатор 18 Въведени нови технологии.
Индикатор 19 Въведени нови услуги,


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз