Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0286-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологична модернизация на варово производство"
Бенефициент: "Биптан"ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: Основната обща цел на настоящия проект е чрез повишаване на конкурентоспособността на дружеството БИПТАН ЕООД да се допринесе към цялостната конкурентноспособност и устойчивост на българските малки и средни предприятия.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 0 „Управление на проекта”
Подготовка Дейност 1 „Инвестиция” – тръжна процедура
Изпълнение на Дейност 1 „Инвестиция”
Подготовка на Дейност 2 „Консултантска услуга – ИКМС - тръжна процедура Интегрирана комуникационна маркетингова стратегия за налагането на пазара на продукт - вар и варови разтвори
Изпълнение на Дейност 2 „Консултантска услуга – ИКМС”
Изпълнение на Дейност 3 - „Информиране и публичност”: табела и стикери върху оборудването по проекта
Изпълнение на Дейност 4 Проверка на разходите – одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 201 499 BGN
Общ бюджет: 332 886 BGN
БФП: 199 732 BGN
Общо изплатени средства: 199 732 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 199 732 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 199 732 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
199 732 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 169 772 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 169 772 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
169 772 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 960 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 960 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 960 BGN
Финансиране от бенефициента 134 333 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Получено финансиране от ДО
Индикатор 9 въведени нова иновативна технология
Индикатор 10 намалява себестойнсотта на единица продукция
Индикатор 11 Доклад „Интегрирана комуникационна маркетингова стратегия” с включена разработена концептуална бюджетирана работна програма с времеви хоризонт една календарна година.
Индикатор 12 издаване на прес-съобщения
Индикатор 13 стикери на придобитото оборудване
Индикатор 14 табела.
Индикатор 15 Доклад за извършен на одит според образец при 2 бр. междинно и финално искане за плащане


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз