Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0145-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: «МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА АВТОМАТИЧНА ЛИНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪСКИ ЗА ПАЛЕТИ»
Бенефициент: "ГОРАИНВЕСТ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Основна цел на настоящото проектно предложение е да повиши конкурентноспособността и предпостави устойчивото развитие на «Гораинвест» АД, чрез подкрепа за технологична модернизация на производството в компанията и предоставяне на достъп до професионални консултации, свързани с пазарната реализация на нов продукт.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Избор на доставчици по елемент инвестиции
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Избор на доставчици по елемент услуги
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Разработване на маркетингова стратегия
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Осигуряване на отчетност и одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Осигуряване на информираност и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 353 520 BGN
Общ бюджет: 577 120 BGN
БФП: 346 272 BGN
Общо изплатени средства: 346 272 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 346 272 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 346 272 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
346 272 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 294 331 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 294 331 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
294 331 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 941 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 51 941 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 941 BGN
Финансиране от бенефициента 235 680 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 6 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Изготвена тръжна документация
Индикатор 8 Сключени договори с избрани доставчици на машини
Индикатор 9 Изплатени, доставени в срок и въведени в експлоатация активи
Индикатор 10 Сключен договор с избрания изпълнител по елемент услуги
Индикатор 11 Разработена маркетингова стратегия
Индикатор 12 Успешно изпълнен и о тчетен проект
Индикатор 13 Верифицирани разходи по проекта
Индикатор 14 Монтирана обозначителна табела за визуализация
Индикатор 15 Стикери на активите с визуализация
Индикатор 16 Публикувана информация в уеб-сайта на компанията
Индикатор 17 Въведени нови технологии,
Индикатор 18 въведени нови продукти,


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз