Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0280-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване ефективността на "Мазалат" ЕООД"
Бенефициент: "Мазалат" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.09.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: Основната обща цел на настоящия проект е чрез повишаване на конкурентоспособността на дружеството МАЗАЛАТ ЕООД да се допринесе към цялостната конкурентоспособнст и устойчивост на българските малки и средни предприятия.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 0 „Управление на проекта”
Подготовка Дейност 1 „Инвестиция” – тръжна процедура
Подготовка Дейност 1 „Инвестиция” – тръжна процедура
Подготовка на Дейност 2 „Консултантска услуга – - тръжна процедура
Изпълнение на Дейност 2 „Консултантска услуга”
Изпълнение на Дейност 3 - „Информиране и публичност”:
Изпълнение на Дейност 4 Проверка на разходите – одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 599 685 BGN
Общ бюджет: 950 396 BGN
БФП: 598 749 BGN
Общо изплатени средства: 598 749 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 598 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 598 749 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
598 749 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 508 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 508 937 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
508 937 BGN
В т.ч. Национално финансиране 89 812 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 89 812 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 812 BGN
Финансиране от бенефициента 352 196 BGN
Индикатори
Индикатор 1 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 3 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 4 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 5 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 6 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Получено финансиране от ДО
Индикатор 8 въведени нова иновативна технология
Индикатор 9 повишаване на пазарния дял
Индикатор 10 намалява себестойнсотта на единица продукция при 65-70 % заетост на оборудването
Индикатор 11 Доклад „Работещи стратегии за повишаване на продажбите”с включена разработена концептуална бюджетирана работна програма с времеви хоризонт една календарна година.
Индикатор 12 издаване на прес-съобщения
Индикатор 13 стикери на придобитото оборудване
Индикатор 14 табела-
Индикатор 15 Доклад за извършен одит според образец при 1 бр. финално искане за плащане


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз