Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0455-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на капацитета на „ИТ Пролет” за предоставяне на услуги в областта на информационните технологии
Бенефициент: "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЛЕТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез инвестиционна подкрепа за модернизиране на процеса на предоставяне на услуги в областта на информационните технологии в „ИТ Пролет” ООД.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Провеждане на процедура за избор на доставчици
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка и инсталиране на хардуер
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка на специализиран софтуер и въвеждане на системата в експлоатация
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 209 792 BGN
Общ бюджет: 379 646 BGN
БФП: 208 806 BGN
Общо изплатени средства: 208 806 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 208 806 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 208 806 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
208 806 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 177 485 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 177 485 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
177 485 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 321 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 321 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 321 BGN
Финансиране от бенефициента 171 648 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Проведена процедура за избор на доставчици
Индикатор 9 Доставен сървър
Индикатор 10 Доставен UPS
Индикатор 11 Доставени преносими компютри
Индикатор 12 Инсталиран сървър
Индикатор 13 Инсталиран UPS
Индикатор 14 Инсталирани преносими компютри
Индикатор 15 Доставен специализиран софтуер за комплексно управление на дейността на дистрибуторски компании
Индикатор 16 Инсталиран софтуер и въведена в експлоатация информационна система
Индикатор 17 Сключен договор за одит
Индикатор 18 Подготвен одиторски доклад
Индикатор 19 Изработени и поставени стикери за закупените ДМА
Индикатор 20 Изработено и поставено временно информационно табло
Индикатор 21 Изработена постоянна обозначителна табела
Индикатор 22 въведени нови услуги-


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз