Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0078-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване конкурентоспособността на "Техно Прес" ЕООД чрез технологична модернизация и въвеждане на иновативни предприятия"
Бенефициент: "ТЕХНО ПРЕС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване
Дейности: Дейност 1 Администриране и управление на проекта
Изпълнение на Дейност 1 Администриране и управление на проекта
Подготовка на Дейност 2 Провеждане на процедура за избор на доставчик на предвидените за закупуване дълготрайни материални активи.
Изпълнение на Дейност 2 Провеждане на процедура за избор на доставчик на предвидените за закупуване дълготрайни материални активи.
Подготовка на Дейност 3 Доставка и въвеждане в експлоатация на закупеното оборудване
Подготовка на Дейност 4: Визуализация и публичност на проекта.
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Визуализация и публичност на проекта.
Подготовка на Дейност 5: Външен финансов одит от лицензиран експерт счетоводител
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Външен финансов одит от лицензиран експерт счетоводител
Консултантски услуги
Изпълнение на Дейност 3 Доставка и въвеждане в експлоатация на закупеното оборудване.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 937 046 BGN
Общ бюджет: 1 480 175 BGN
БФП: 888 105 BGN
Общо изплатени средства: 888 105 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 888 105 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 187 000 BGN
2012 701 105 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
888 105 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 754 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 158 950 BGN
2012 595 939 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
754 889 BGN
В т.ч. Национално финансиране 133 216 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 28 050 BGN
2012 105 166 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
133 216 BGN
Финансиране от бенефициента 624 697 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сформиран екип за управление на проекта
Индикатор 9 Изготвен детайлен план график за изпълнение на проекта
Индикатор 10 Изготвен и одобрен финален отчет по проекта
Индикатор 11 Проведена тръжна процедура за избор на доставчик на ДМА
Индикатор 12 Доставени и въведени в експлоатация нови машини
Индикатор 13 Въведени нови технологии,
Индикатор 14 Въведени иновативни за България технологии
Индикатор 15 Въведени нови продукти
Индикатор 16 Проведена вътрешно-фирмена среща със служителите за популяризиране на финансова подкрепа на ЕС и РБългария
Индикатор 17 Избран доставчик за изработване на материалите за визуализация
Индикатор 18 Поставени стикери за визуализация на закупеното оборудване
Индикатор 19 Поставена информационна табела пред производствената база на „Техно Прес”
Индикатор 20 Избран одитор-дипломиран експерт счетоводител
Индикатор 21 Сертифицирани разходи по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз