Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0260-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Обновяванеи окомплектоване на Монтажен цех на Вито 2005 ООД
Бенефициент: "Вито 2005" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособно- стта Засилване на пазарните позиции на националния пазар Увеличаване на износа за Македония и Гърция - ЕС и извън ЕС Подобряване на производителносттаПовече създадена продукция
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 – Сформиране на екип по проекта и подготовка за избор на доставчик
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 – Изготвяне на тръжна докуметация, провеждане на процедура за избор на доставчик и сключване на договор.
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 – Доставка на машините и въвеждането им в експлоатация.
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 - Визуализация
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 – Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 201 000 BGN
Общ бюджет: 401 700 BGN
БФП: 200 850 BGN
Общо изплатени средства: 200 807 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 200 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 40 200 BGN
2012 160 607 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
200 807 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 170 723 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 34 170 BGN
2012 136 516 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
170 686 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 128 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 6 030 BGN
2012 24 091 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 121 BGN
Финансиране от бенефициента 201 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сформиран екип.
Индикатор 9 Одобрен пакет с тръжна документация
Индикатор 10 Доставени машини
Индикатор 11 Извършена визуализация
Индикатор 12 Одиторски доклад,
Индикатор 13 Въведени нови технологии-


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз