Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0243-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на НАЙС 2002 ЕООД чрез внедряване на модерна иновативна технология- CNC-струг
Бенефициент: "НАЙС 2002" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на фирма НАЙС 2002 ЕООД чрез инвестиции за технологична модернизация
Дейности: Сформиране на екип за управление на проекта. Разпределение на функциите
Подготовка на документацията за провеждане на процедура за избор на доставчик на CNC-струг
Провеждане на процедура за избор на доставчик на CNC-струг
Доставка на оборудване; монтаж и първоначално изпитване.
Дейности за информиране и публичност
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"РАИС" ООД
"Одит Консулт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 136 956 BGN
Общ бюджет: 191 917 BGN
БФП: 132 423 BGN
Общо изплатени средства: 132 423 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 132 423 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 132 423 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
132 423 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 112 559 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 112 559 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
112 559 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 863 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 863 BGN
Финансиране от бенефициента 61 531 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Създаване на тръжни документации;
Индикатор 9 Проведени тръжни процедури;
Индикатор 10 Въведени нови технологии;
Индикатор 11 Създадени текст и информационно- обяснителна табела, свързани с проектни дейности, съфинансирани по европейските фондове
Индикатор 12 Въведени стикери
Индикатор 13 Увеличено количество публикации, свързани с проектни дейности, съфинансирани от европейски фондове в интернет-сайта на НАЙС 2002
Индикатор 14 Увеличено количество одитни доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз