Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0060-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на Бред- Кооп Павликени ЕАД
Бенефициент: “БРЕД- КООП Павликени” ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.07.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Павликени
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект цели да даде възможност на компанията не само да разшири и модернизира дейността си и да осъществи експортна дейност на основа качествено подобрена продукция, която до този момент липсва, но и да обнови целия си производствен процес, чрез въвеждане на високотехнологично оборудване, съобразено с европейски стандарти, намаляване на себестойността на продукцията, повишаване конкурентоспособността на произвежданите изделия като цяло.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип
Дейност 2: Подготовка на тръжна процедура за избор на изпълнител от страна на бенефициента за закупуване на ДМА
Дейност 3: Провеждане на тръжни процедури за закупуване на предвиденото в проекта оборудване
Дейност 4: Доставка и инсталиране на ДМА
Дейност 5: Информационно обезпечаване и визуализация на проекта
Дейност 6: Финално отчитане на проекта и анализ на постигнатите резултати. Одит
Дейност 7: Контрол, управление и отчетност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Агрифлекс България" ООД
ФИНАНС ОДИТ ЕООД
ВАЛДЕКС ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 265 000 BGN
Общ бюджет: 325 410 BGN
БФП: 207 807 BGN
Общо изплатени средства: 207 807 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 207 807 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 207 807 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
207 807 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 176 636 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 176 636 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
176 636 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 171 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 171 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 171 BGN
Финансиране от бенефициента 149 970 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 2 Успешно сформиран екип по проекта
Индикатор 3 Успешно проведена тръжна процедура за подбор на подизпълнител за закупуване на оборудване
Индикатор 4 Своевременно доставено и инсталирано оборудване
Индикатор 5 Изработена и поставена табела, която информира обществеността относно помощта, получена от европейските фондове
Индикатор 6 Изработени и поставени стикери на закупените по проекта машини, които информират обществеността че са закупени с помощ, получена от европейските фондове
Индикатор 7 При изготвянето на всички документи, издадени във връзка с изпълнението на проекта, е използвано логото на ЕС и логото на оперативната програма
Индикатор 8 Успешно изработен одиторски доклад
Индикатор 9 Успешно изготвен заключителен доклад
Индикатор 10 Своевременно и надлежно изготвени доклади по изпълнението на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз