Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0239-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ И ЕКСПОРТНИТЕ ПОЗИЦИИ НА „ФИЛ-КО” ЕООД
Бенефициент: „ФИЛ-КО” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.11.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта, която се отнася до тази схема за безвъзмездна помощ е: да повиши конкурентоспособността на "ФИЛ-КО" ЕООД; да го подготви да се справи с конкурентния натиск в Европейския съюз чрез насърчаване на устойчивото му развитие, което има потенциал за растеж; целенасочена инвестиционна подкрепа за осъвременяване и модернизиране на производствените технологии в предприятието.
Дейности: Подготвителна фаза -Дейност1, „Определяне на ръководител проект и асистент по проекта”
Изпълнение Дейност 1, „Определяне на ръководител проект и асистент по проекта”
Подготвителна фаза -Дейност 2, „Подготовка на тръжно досие и съпътстваща документация”
Изпълнение Дейност 2, „Подготовка на тръжно досие и съпътстваща документация”
Подготвителна фаза - Дейност 3, „Провеждане на търг за избор на доставчик/ци на оборудването, избор на доставчик/ци и подписване на договори.”
Изпълнение Дейност 3, „Провеждане на търг за избор на доставчик/ци на оборудването, избор на доставчик/ци и подписване на договори.”
Подготвителна фаза - Дейност 4, „Доставка и въвеждане в експлоатация на предвиденото за доставка оборудване”
Изпълнение Дейност 4, „Доставка и въвеждане в експлоатация на предвиденото за доставка оборудване”
Подготвителна фаза - Дейност 5, „Изпълнение”
Изпълнение Дейност 5, „Изпълнение”
Подготвителна фаза - Дейност 6, „Мониторинг и цялостна комуникация” - Визуализация
Изпълнение Дейност 6, „Мониторинг и цялостна комуникация” - Визуализация
Подготвителна фаза - Дейност 7, „Финансово отчитане и одит на дейностите по проекта”
Изпълнение Дейност 7, „Финансово отчитане и одит на дейностите по проекта”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 072 977 BGN
Общ бюджет: 1 941 955 BGN
БФП: 1 068 075 BGN
Общо изплатени средства: 1 067 854 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 068 075 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 214 595 BGN
2012 0 BGN
2013 853 259 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 067 854 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 907 864 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 182 406 BGN
2012 0 BGN
2013 725 270 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
907 676 BGN
В т.ч. Национално финансиране 160 211 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 32 189 BGN
2012 0 BGN
2013 127 989 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
160 178 BGN
Финансиране от бенефициента 877 890 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 5 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени) за Дейност1, „Определяне на ръководител проект и асистент по проекта”
Индикатор 7 Извършено проучване на нуждите на дружеството спрямо възможностите на пазара на оборудване
Индикатор 8 .Изготвени документи за провеждане на тръжни процедури за избор на доставчик/доставчици
Индикатор 9 Проведена оценка на кандидатите
Индикатор 10 Подписани договори за доставка
Индикатор 11 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени) за „Доставка и въвеждане в експлоатация на предвиденото за доставка оборудване
Индикатор 12 Въведени нови технологии/продукти (брой);
Индикатор 13 Кореспонденция с ДО


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз