Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0417-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на Еко проект ООД чрез допълване и обогатяване на продуктовия асортимент
Бенефициент: "ЕКО ПРОЕКТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Подобряване на пазарните позиции на предприятието в рамките на страната Увеличаване на приходите от продажби Постигане на устойчиво присъствие на външния пазар
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Провеждане на тръжна процедура за избор на подизпълнител
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Доставка на 4 броя машини за производство на свързващи елементи
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 456 755 BGN
Общ бюджет: 693 890 BGN
БФП: 451 029 BGN
Общо изплатени средства: 451 029 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 451 029 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 451 029 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
451 029 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 383 374 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 383 374 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
383 374 BGN
В т.ч. Национално финансиране 67 654 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 67 654 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 654 BGN
Финансиране от бенефициента 245 945 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Себестойност на крайния продукт
Индикатор 9 въведени нови технологии / продукти
Индикатор 10 одитен доклад
Индикатор 11 Един брой инфо табела;
Индикатор 12 4 броя стикери
Индикатор 13 обява в национален ежедневник


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз