Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0223-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на „Салвамед” АД чрез инвестиционна подкрепа за технологична модернизация
Бенефициент: "САЛВАМЕД" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.07.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сандански
Описание
Описание на проекта: * Стимулиране на инвестициите за разширяване на дейността на предприятията и диверсификация на тяхната продукция с цел повишаване на конкурентоспособността им * Инвестиции за разширяване на дейността на предприятията и диверсификация на продукция с цел повишаване на конкурентоспособността
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Управление, мониторинг и отчитане на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Подготовка на тръжна документация за избор на доставчик на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Доставка на технологично оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Въвеждане на оборудването в експлоатация
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 8 Финализиране на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 9 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 925 400 BGN
Общ бюджет: 1 850 419 BGN
БФП: 925 209 BGN
Общо изплатени средства: 925 209 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 925 209 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 925 209 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
925 209 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 786 428 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 786 428 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
786 428 BGN
В т.ч. Национално финансиране 138 781 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 138 781 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
138 781 BGN
Финансиране от бенефициента 925 400 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сформиран екип за управление и изпълнение на проекта
Индикатор 9 Изготвена тръжна документация
Индикатор 10 Проведена тръжна процедура
Индикатор 11 Доставено оборудване,
Индикатор 12 . Нови технологии/ продукти
Индикатор 13 Стикери за закупеното по проекта оборудване
Индикатор 14 Постоянна обяснителна табела;
Индикатор 15 Изготвен финален отчет;
Индикатор 16 Изготвен одит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз