Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0222-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Модернизиране производството на "Протон-ММ" ООД чрез технологично обновление"
Бенефициент: "ПРОТОН - ММ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на българските МСП и в частност в сектора за производство на облекло - шев, бродерия, апликиране и др.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Инвестиционна подкрепа
Подготовка и изпълнение на Поддейност 2.1. Избор на подизпълнител
Подготовка и изпълнение на Поддейност 2.2. Доставка на оборудването
Подготовка и изпълнение на Поддейност 2.3. Инсталиране и тестване
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Консултантска услуга
Подготовка и изпълнение на Поддейност 3.1. Избор на подизпълнител
Подготовка и изпълнение на Поддейност 3.2. Извършване на пазарно проучване и разработване на бизнес стратегия за развитие
Подготовка на Дейност 4. Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Поддейност 4.1. Избор на изпълнител
Подготовка на Поддейност 4.2. Провеждане на информационни събития и изготвяне на информационни материали по поректа
Подготовка на Дейност 5. Одит
Подготовка и изпълнение на Поддейност 5.1. Избор на изпълнител
Подготовка и изпълнение на Поддейност 5.2. Провеждане на одит и изготвяне на финален одиторски доклад
Изпълнение на Поддейност 4.2. Провеждане на информационни събития и изготвяне на информационни материали по поректа
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 311 BGN
Общ бюджет: 121 290 BGN
БФП: 78 798 BGN
Общо изплатени средства: 78 797 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 78 798 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 15 862 BGN
2012 18 450 BGN
2013 44 485 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
78 797 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 978 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 13 483 BGN
2012 15 683 BGN
2013 37 812 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 978 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 820 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 379 BGN
2012 2 768 BGN
2013 6 673 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 820 BGN
Финансиране от бенефициента 42 769 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Успешно приключен проект и постигнати цели
Индикатор 6 Проведена процедура за избор на подизпълнител, съгласно изискванията на ПМС 55/2007 г.
Индикатор 7 Доставено оборудване
Индикатор 8 Инсталирано и тествано оборудване
Индикатор 9 Проведена процедура за избор на подизпълнител, съгласно изискванията на ПМС 55/2007 за консултантска услуга
Индикатор 10 Разработена бизнес стратегия за развитие на „ПРОТОН-ММ” ООД
Индикатор 11 Проведена процедура за избор на подизпълнител, съгласно изискванията на ПМС 55/2007 г.за Визуализация на проекта
Индикатор 12 Изготвени инф. табели на български и английски език
Индикатор 13 Проведена процедура за избор на подизпълнител, съгласно изискванията на ПМС 55/2007 г. За Одит
Индикатор 14 Проведен одит
Индикатор 15 Изготвен финален одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз