Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0035-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на "ДИЕКС"ЕООД, чрез инвестиции за технологично обновление и оптимизацияна производствената дейност
Бенефициент: "ДИЕКС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Калояново
Описание
Описание на проекта: Да спомогне за повишаване конкурентноспособността на българските малки и средни предприятия и за развитието на благоприятна бизнес среда в страната.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип по проекта, вътрешен мониторинг, контрол и отчетност и финална оценка на изпълнението на проекта
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедура-открит избор, определяне на изпълнители за доставка на оборудването и софтуера и подписване на договори с тях
Дейност 3: Закупуване, доставка, инсталиране, първоначално изпитване на оборудването и софтуера и финализиране на договорите за доставки
Дейност 4: Визуализация на проекта
Дейност 5: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 273 445 BGN
Общ бюджет: 453 641 BGN
БФП: 272 185 BGN
Общо изплатени средства: 272 185 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 272 185 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 272 185 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
272 185 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 231 357 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 231 357 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
231 357 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 828 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 40 828 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 828 BGN
Финансиране от бенефициента 182 297 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз