Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0028-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Повишаване на конкурентоспособността на ТПК „БРИЗ” чрез технологична модернизация на производството- доставка на оборудване за раздуване на PET бутилки”
Бенефициент: ТПК "Бриз"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на ТПК „БРИЗ” като насърчи инвестирането в нови технологии, насочени към подобряване и разширяване на дейността на фирмата в съответствие със съвременните пазарни изисквания и предизвикателства
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Провеждане на процедура за избор на доставчици
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Доставка и инсталиране на раздувна машина, автоматичен транспортен път за РЕТ бутилки и компресорна група
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Визулаизация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 801 673 BGN
Общ бюджет: 1 427 359 BGN
БФП: 785 048 BGN
Общо изплатени средства: 784 963 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 785 048 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 160 300 BGN
2012 624 663 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
784 963 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 667 290 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 136 255 BGN
2012 530 964 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
667 219 BGN
В т.ч. Национално финансиране 117 757 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 24 045 BGN
2012 93 699 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
117 744 BGN
Финансиране от бенефициента 655 915 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Проведена процедура за избор на доставчици
Индикатор 9 Доставена раздувна машина
Индикатор 10 Доставен автоматичен транспортен път за РЕТ бутилки
Индикатор 11 Доставена компресорна група
Индикатор 12 Инсталирана и тествана раздувна машина
Индикатор 13 Инсталиран и тестван автоматичен транспортен път за РЕТ бутилки
Индикатор 14 Инсталирана и тествана компресорна група
Индикатор 15 Сключен договор за одит
Индикатор 16 Подготвен одиторски доклад
Индикатор 17 Изработени и поставени стикери за закупените ДМА
Индикатор 18 Изработено и поставено временно информационно табло
Индикатор 19 Изработена постоянна обозначителна табела
Индикатор 20 въведени нови продукти
Индикатор 21 въведени нови услуги
Индикатор 22 въведени нови технологии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз