Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0384-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологично обновление и разширение на производството на „Коаттех” ООД на екологични техника и технология за прахови полимерни покрития, емайлиране и талкиране
Бенефициент: “КОАТТЕХ” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аврен
Описание
Описание на проекта: Общите цели са развиване потенциала за конкурентно и ефективно производство и бизнес, увеличаване на икономическия ефект и подпомагане на необходимите структурни промени с оглед постигането на устойчив напредък и подобряване на бизнес средата. Общите цели на проекта - повишаване конкурентоспособността на дружеството на ниво национален и външен пазар, чрез модернизация на технологичната база, подобряване и оптимизиране на производствения процес, производство на изделия и предлагане на услуги с висока добавена стойност и качество, задоволяващо изискванията на клиентите и съобразено с европейските директиви за безопасна екплоатация, ще допринесе за постигането на устойчив напредък и подобряване на бизнес средата на регионално и национално ниво.
Дейности: Закупуване на технологичното оборудване; Подсвързване и пускане в експлоатация на новозакупеното технологично оборудване
Одитиране
Визуализация на проектните дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 238 473 BGN
Общ бюджет: 304 943 BGN
БФП: 182 966 BGN
Общо изплатени средства: 182 966 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 182 966 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 182 966 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
182 966 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 155 521 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 155 521 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
155 521 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 445 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 445 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 445 BGN
Финансиране от бенефициента 158 982 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 въведени нови технологии.
Индикатор 9 Изработка на заложените за визуализация в комплект материали
Индикатор 10 извършен одит на проектните дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз