Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0004-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологична модернизация в "Боннер"ООД
Бенефициент: "Боннер" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на предприятието
Дейности: Дейност 1 “Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на оборудване”
Дейност 2 “Закупуване, доставка и монтаж на оборудване”
Дейност 3 “Визуализация на проекта”
Дейност 4 “Одит на проекта”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 347 382 BGN
Общ бюджет: 593 920 BGN
БФП: 326 656 BGN
Общо изплатени средства: 326 656 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 326 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 326 656 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
326 656 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 277 658 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 277 658 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
277 658 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 998 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 48 998 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 998 BGN
Финансиране от бенефициента 284 222 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Проведена тръжна процедура
Индикатор 9 Подписан договор с доставчик на оборудване
Индикатор 10 Приемо-предавателен протокол за доставка на оборудване
Индикатор 11 Закупени и въведени в експлоатация нови машини
Индикатор 12 Въведени нови продукти
Индикатор 13 Намаляване себестойността на продукцията
Индикатор 14 Ръст на приходите от продажби с 40
Индикатор 15 Ръст на приходите от износ с 23%
Индикатор 16 Ръст на печалбата със 178 %
Индикатор 17 Ръст на коефициента на капитализация на активите с 200%
Индикатор 18 Информационна табела
Индикатор 19 Поставени стикери на машините
Индикатор 20 Публикувана информация за проекта на страницата на предприятието в интернет
Индикатор 21 Извършен одит на проекта от независим външен одитор


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз