Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.04-0003-C0001
Номер на проект: 10-31-3
Наименование: Надграждане на Системата за управление на приходите чрез разработване на софтуерно приложение в подкрепа на контролната дейност в НАП – Информационна система „Контрол”.
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2010
Начална дата: 03.02.2011
Дата на приключване: 03.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване ефективността на контролната дейност и повишаване на събираемостта, както и удовлетвореността на клиентите на НАП, чрез разработване на софтуерно приложение в подкрепа на контролната дейност в НАП – „Информационна Система Контрол”.
Дейности: Дейност 1: Подготовка на тръжна документация за възлагане на договор за услуги съгласно изискванията на ЗОП и НВМОП. Провеждане на тръжните процедури и сключване на договор с изпълнител Изготвяне на пълно описание на предмета на обществената поръчка и определяне на критерий за оценка на офертите; Организиране и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка; Издаване на решение за избор на изпълнител; Сключване на договор за възлагане на обществената поръчка с избрания изпълнител.
Дейност 2: Избор на консултанти за съдействие при дефиниране на изискванията към ИС „Контрол” в частта оценка на риска на ЗЛ и селекция на ЗЛ за ревизии и проверки в съответствие с водещи европейски практики в областта. Изготвяне на пълно описание на предмета на обществената поръчка и определяне на критерий за оценка на офертите; Организиране и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка; Издаване на решение за избор на изпълнител; Сключване на договор за възлагане на обществената поръчка с избрания консултант.
Дейност 3: Изготвяне на Встъпителен доклад за управление изпълнението на проекта. Дейността предвижда изготвянето на Встъпителен доклад за управление изпълнението на проекта, съдържащ ясно разписани отговорности на участниците в изпълнението на договора, както от страна на НАП, така и от страна на Изпълнителя, времеви график за изпълнението на дейностите, необходимия ресурс за постигането целите на проекта и по-специално: • Методология, която ще бъде приложена при управлението на проекта; • Организация на проекта – ключови роли и експерти; • Дейности по проекта, съобразени с времевия график за изпълнението им; • Планиране, контрол, управление на качеството, управление на промените, управление на риска.
Дейност 4: Бизнес-анализ, актуализация на съществуващата функционалната спецификация за модул „Ревизии” и изготвяне на Функционална спецификация на ИС „Контрол”. Дейността включва  Детайлен преглед на изискванията в документ Функционална спецификация на модул „Ревизии”, изготвен в рамките на проект СУП. На съвместни работни срещи с участието на бизнес-анализатори на Изпълнителя и на представители на Бенефициента - експерти от дирекции „Контрол” и „ИС”, ще се актуализират и детайлно уточнят изискванията към функционалността на ИС „Контрол” - така, че да бъдат автоматизирани и подкрепени всички бизнес-процеси на контролната дейност. В срещите ще участват и избраните консултанти за съдействие при дефиниране на изискванията към ИС „Контрол”. Участието на чуждестранните експерти ще бъде в рамките на една 5-дневна или две 3-дневни мисии. В частта бизнес-анализ на процесите по оценка на риска на ЗЛ и селекция на лица за ревизии и от Изпълнителя ще се изисква предоставяне на експертно знание и прилагани добри европейски практики в областта;  В резултат Изпълнителят ще подготви подробен документ – Функционална спецификация на ИС „Контрол”, който ще бъде прегледан и утвърден от Бенефициента
Дейност 5: Дизайн на „Информационната система Контрол”. Дизайнът е стандартна фаза при разработката на приложен софтуер – включва проектиране на базата данни, вкл. релации между данните; обособяване на логическите елементи и връзките между тях, групиране на функционалните компоненти, дизайн на потребителския интерфейс, определяне на технически параметри - настройки и параметри на технологичната и системна среда, идентифициране на връзките и достъпа до данни извън системата. Дейността ще се извършва от Изпълнителя при съобразяване с детайлизираните изисквания към ИС Контрол в рамките на дейност 3 (Бизнес-анализ), както и с хардуерната и комуникационна инфраструктура и системна среда, с които разполага Бенефициентът.
Дейност 6: Разработване (програмиране) на „Информационна система Контрол”. При осъществяването на тази дейност Изпълнителят ще извърши непосредствено програмиране на ИС „Контрол”, чрез писане на програмен код. По време на разработката Изпълнителят следва да използва собствен хардуер, необходимия системен софтуер и развойни средства.
Дейност 7: Доставка и инсталация на стандартен софтуер, необходим за създаването на функционалност за селекция на лица за ревизии и проверки. Доставка и инсталация на лицензиран софтуер, необходим за създаването на функционалност за селекция на лица за ревизии и проверки. Закупуването на софтуерни лицензи е в размер до 10% финансиране по допълващ начин по линия на ЕФРР. Лицензите ще бъдат закупени от Изпълнителя и ще бъдат на името и собственост на НАП. Инсталацията ще се извърши от доставчика в присъствието на екип от НАП.
Дейност 8: Тестване в няколко итерации. В началния етап от софтуерната реализация от Изпълнителя ще се изисква разработване на прототип на информационната система, който ще подлежи на одобрение от Бенефициента. След завършване на софтуерната реализация ще се извърши тестване на разработената система в 2 или 3 итерации. Тестването ще се извършва по предварително уговорен между 2-те страни график с участието на представители на ЦУ, териториалните структури на НАП и избраните консултанти на Бенефициента. Участието на чуждестранните експерти ще бъде в рамките на една 5-дневна или 3-дневна мисия (в зависимост от избраната организация на работа след наемането им); Дейността ще завърши с приемателно тестване, като ще се отчете изпълнението на всички дефинирани изисквания на Бенефициента, съдържащи се в пълното описание на обекта на поръчката, както и съответствието на реализацията с функционалната и техническата спецификации. Тестването се извършва в обкръжение на Бенефициента - в сградата на НАП в гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 52, в присъствието на Изпълнителя и експерти на НАП.
Дейност 9: Миграция на данни. Дейността включва анализ на съществуващите бази данни, разработване на средства/процедури за миграция и изчистване на данни, същинска миграция, анализ на резултатите, средства за „домиграция” (допълнителна миграция) .
Дейност 10: Разработване на техническа и експлоатационна документация. В рамките на дейността се очаква Изпълнителят да подготви документация, която да позволи безпроблемна работа на потребителите с изградената ИС „Контрол”. Тя включва като минимум: - Ръководство за инсталация и администриране; - Наръчник на потребителя; - Детайлно описание на базата данни; - Описание и докумeнтация на Source-кода на системата; - Учебни материали за администратори и крайни потребители. Документацията следва да се предостави на български език, на хартиен носител – в 10 екземпляра и в електронен формат. Посочените документи подлежат на одобрение от Бенефициента
Дейност 11: Обучение за потребителите Изпълнителят трябва да осигури обучение за следните групи експерти на НАП:  Обучение на 10 члена от ИТ екипа на НАП: обучение по поддръжка и системно администриране; обучение за разработчици, които при необходимост да могат да извършват последващи промени в продукта;  Обучение на 160 обучаващи за последващо обучение на крайните потребители за работа с продукта. Обучаващите ще бъдат избрани от служителите в ЦУ на НАП и териториалните структури. Материалите за целите на обучението, както и самото обучение следва да бъдат предоставени на български език, на хартиен и оптичен носител.
Дейност 12: Внедряване. В рамките на дейността ще се изпълнят следните поддейности: - опитна експлоатация на разработената система – реална работа в 1 или 2 пилотни обекта; - стартиране на реалното използване на системата във всички структури на НАП.
Дейност 13: Дейности за информация и публичност. Дейностите, свързани с информация и публичност ще се реализират по време на целия проект: от старта до края на проекта. Дейността включва следното: • Изработване и публикуване на прессъобщение за национални медии за анонсиране на старта на проекта, целите и очакваните резултати. Съобщенията ще имат съответните атрибути, символизиращи ОПАК. • Организиране на пресконференция за представители на медиите за края на проекта. • Създаване на специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП, където да бъдат публикувани изготвените електронни материали и информация за реализацията на проекта. • На всички съобщения, мероприятия , публикувани материали и обучения ще се обяви, че проектът се съфинансира от ЕСФ
Дейност 14: Независим финансов одит Дейността включва извършване на независим финансов одит, в продължение на изпълнението на дейностите по настоящия проект на всеки етап от проекта или след приключване и отчитане на всеки етап или дейност по проекта. За реализиране на дейността ще бъдат извършени следните мерки: Поддейност 1. Подготовка на тръжна документация за възлагане на договор за услуги съгласно изискванията на ЗОП и НВМОП. Провеждане на тръжните процедури и сключване на договор с изпълнител; Поддейност 2. Извършване на независим финансов одит. В съответствие с международните одиторски стандарти, одитът ще включва следното: • проследяване ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение и отчитане на проектите от страна на НАП; • проследяване ефективното прилагане от страна на НАП на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на ОПАК.
Дейност 15. Управление на проекта. Дейността включва: • Организиране на цялостното изпълнение на проекта; • Сформиране на разширения екип и изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на проекта; • Организирането и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки; • Управление на сключените договори – контрол на изпълнението на дейностите, постигането на резултатите и спазването на сроковете; • Следене на индикаторите за изпълнение на проекта; • Управление на рисковете и разрешаване на възникнали проблеми; • Управление на промените; • Контрол за изпълнението на дейностите за информация и публичност; • Изготвяне на технически доклади и финансови отчети за направените разходи; • Следене за нередности и уведомяване на УО на ОПАК при констатиране.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЛОЗАНОВА 48" ООД
"Баланс - М" ЕООД
"МУСАЛА СОФТ" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 973 717 BGN
Общ бюджет: 1 954 582 BGN
БФП: 1 954 582 BGN
Общо изплатени средства: 1 990 751 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 954 582 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 602 528 BGN
2012 8 802 BGN
2013 20 218 BGN
2014 1 359 203 BGN
2015 0 BGN
1 990 751 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 661 395 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 512 149 BGN
2012 7 482 BGN
2013 17 185 BGN
2014 1 155 323 BGN
2015 0 BGN
1 692 138 BGN
В т.ч. Национално финансиране 293 187 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 90 379 BGN
2012 1 320 BGN
2013 3 033 BGN
2014 203 881 BGN
2015 0 BGN
298 613 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Разработено техническо задание за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 2 1.2 Публикувано обявление в пресата
Индикатор 3 1.3 Сключен договор за възлагане на обществената поръчка с изпълнител
Индикатор 4 2.1 Разработено техническо задание за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 5 2.2 Сключен договор за възлагане на обществената поръчка с чуждестранна данъчна администрация
Индикатор 6 2.3 Привлечен 1 бр. ИТ експерт, участвал в разработка и/или експлоатация на автоматизирана система за селекция
Индикатор 7 2.4 Привлечен 1бр. данъчен експерт в областта на контрола
Индикатор 8 3. Изготвен встъпителен доклад за управление на изпълнението на проекта, утвърден от бенефициента
Индикатор 9 4. Утвърдена от Бенефициента Функционална спецификация на ИС „Контрол”
Индикатор 10 5. Техническа спецификация на ИС „Контрол”,
Индикатор 11 6. Пълно покритие /100 %/ на функционалните изисквания
Индикатор 12 7. Доставени лицензи и инсталиран софтуер за работа на минимум 50 служители
Индикатор 13 8.1 Брой на критичните грешки,
Индикатор 14 8.2 Брой на проведените тестове
Индикатор 15 9. Обем на мигрираните в системата данни
Индикатор 16 10.1 Разработено ръководство за инсталация и администриране в 10 екземпляра и в електронен формат;
Индикатор 17 10.2 Разработен наръчник на потребителя в 10 екземпляра и в електронен формат;
Индикатор 18 10.3 Изработено детайлно описание на базата данни в 10 екземпляра и в електронен формат;
Индикатор 19 10.4 Изготвено описание и докумeнтация на Source-кода на системата в 10 екземпляра и в електронен формат
Индикатор 20 10.5 Разработени учебни материали за администратори и крайни потребители в 10 екземпляра и в електронен формат
Индикатор 21 11. Проведено 1 бр обучение на 10 системни администратори
Индикатор 22 11.2 Проведени обучения на 160 обучаващи
Индикатор 23 12. Внедрена и работеща ИС „Контрол”с над 3000 потребители
Индикатор 24 13.1 Степен на информираност на обществеността
Индикатор 25 13.2
Индикатор 26 13.3 Проведена 1 пресконференция в края на проекта
Индикатор 27 13.4 Създадена допълнителна категория в Интернет и Интранет страниците на НАП и публикувани поне 2 съобщения
Индикатор 28 14 Междинни и краен финален доклади
Индикатор 29 15.1 Приключили дейности в рамките на предвидените срокове
Индикатор 30 15.2 Брой постигнати резултати по проекта
Индикатор 31 15.3 Брой постигнати индикатори за изпълнение на проекта
Индикатор 32 15.4 Липса на нередности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз