Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.04-0004-C0001
Номер на проект: 10-31-4
Наименование: Изграждане и внедряване на Управленска информационна система/DataWarehouse (УИС) в НАП и създаване на вътрешен капацитет за развитието на УИС.
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2010
Начална дата: 03.02.2011
Дата на приключване: 03.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността и ефикасността на Национална агенция за приходите (НАП) чрез своевременното автоматизирано предоставяне и анализиране на информация за подпомагане както на управленските решения, така и на провеждането на данъчната и осигурителната политика, насочени към увеличаване на приходите и оптимизиране на обслужването на гражданите и бизнеса.
Дейности: Поддейност 1.1 Подготовка на тръжна документация за възлагане на договор за услуги съгласно изискванията на ЗОП. Провеждане на тръжните процедури и сключване на договор с изпълнител, което включва: Изготвяне на пълно описание на предмета на обществената поръчка и определяне на критерий за оценка на офертите; Организиране и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка; Издаване на решение за избор на изпълнител; Сключване на договор за възлагане на обществената поръчка с избрания изпълнител.
Поддейност 1.2 Изготвяне на Встъпителен доклад за управление изпълнението на проекта. Дейността предвижда изготвянето на Встъпителен доклад за управление изпълнението на проекта съдържащ ясно разписани отговорности на участниците в изпълнението на договора както от страна на НАП, така и от страна на изпълнителя, времеви график за изпълнението на дейностите, необходимия ресурс за постигането целите на проекта. И по-специално: • Методология, която ще бъде приложена при управлението на проекта; • Организация на проекта – ключови роли и експерти; • Дейности по проекта, съобразени с времевия график за изпълнението им; • Планиране, контрол, управление на качеството, управление на промените, управление на риска.
Поддейност 1.3 Извършване на анализ на ситуацията В рамките на тази поддейност с помощта на експерти от НАП изпълнителят следва да се запознае със съществуващата в НАП инфраструктура, организация на работа и конкретните изисквания към УИС. В края на тази поддейност изпълнителят се очаква да изготви и представи доклад и детайлизирана техническа спецификация на УИС, които да бъдат приети от Бенефициента (НАП).
Поддейност 1.4 Изготвяне на Концепция за изграждане на УИС. В рамките на тази поддейност изпълнителят следва, на базата на изготвения доклад и детайлизираната техническа спецификация на УИС по поддейност 1.3, да предложи за одобрение от Бенефициента Концепция за изграждане на УИС
Поддейност 1.5 Разработване на дизайн на системата. Дизайнът е стандартна фаза при разработката на приложен софтуер – включва проектиране на базата данни, вкл. релации между данните; обособяване на логическите елементи и връзките между тях, групиране на функционалните компоненти, дизайн на потребителския интерфейс, определяне на технически параметри - настройки и параметри на технологичната и системна среда, идентифициране на връзките и достъпа до данни извън системата. Дейността ще се извършва от Изпълнителя при съобразяване с детайлизираните изисквания към УИС в рамките на поддейности 1.3 и 1.4, както и с хардуерната и комуникационна инфраструктура и системна среда, с които разполага Бенефициентът. С цел успешен трансфер на знания в тази дейност следва да участват и експерти от НАП.
Поддейност 1.6 Доставка и инсталация на необходимия за създаването на пълна функционалност на УИС софтуер, както и съответното администриране по време на проекта Изпълнението на дейността осигурява необходимия софтуер за постигна не търсената функционалност на УИС. Закупуване на софтуерни лицензи в рамките на до 10% финансиране по допълващ начин по линия на ЕФРР. Инсталацията ще се извърши от доставчика в присъствието на екип от НАП.
Поддейност 1.7 Разработване (програмиране/изграждане) на УИС • Модул за управление на достъпа; • Процедурите по извличане на данните от първичните източници, почистване и форматиране, проверка за дублиране, проверка за съответствие с ограниченията, зареждане; • OLAP компонента за работа с многомерни кубове от данни (OLAP – Online analytical processing; Анализи в реално време); • Презентационен слой, съдържащ ~30 предварително зададени справки и ~10 графики, организирани в различни информационни табла (dashboards); • Обхват на данните: Минимум две приоритетни предметни области; С цел успешен трансфер на знания в тази дейност следва да участват и експерти от НАП.
Поддейност 1.8 Зареждане на данните от изградените предметни области за последните 3 години Дейността ще се извършва от изпълнителя съвместно с експерти от НАП. В рамките на дейността ще бъде извършена миграция на необходимите и налични данни.
Поддейност 1.9 Интеграция с други системи в НАП Системата следва да се интегрира с другите информационни системи на НАП, което ще доведе до: • Намаляване на натоварването на оперативните системи чрез прехвърлянето на справки с управленска информация в УИС. • Съкращаване на разходите за памет/дисково пространство чрез съхраняването на част от информацията само на едно място (в УИС) и ползването й от други системи. Дейността ще се извършва от изпълнителя съвместно с експерти от НАП.
Поддейност 1.10 Тестове и прием. Дейността ще завърши с приемо – предавателни протоколи за извършено тестване като ще се отчете изпълнението на всички дефинирани изисквания на Бенефициента, съдържащи се в пълното описание на обекта на поръчката, както и съответствието на реализацията с техническата спецификация. Тестовете ще се считат за успешни при: • липса на проблеми, водещи до загуба на част или цялата функционалност на УИС или до невъзможност за ползване на потребителския интерфейс; • липса на проблеми, водещи до ограничение за ползването на някои функции на УИС; • липса на алтернативни начини за постигане на търсените резултати. Тестването се извършва в обкръжение на Бенефициента - в сградата на НАП в гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 52 в присъствието на изпълнителя и експерти на НАП.
Поддейност 1.11 Реализиране на примерен „какво-ако?” (What-If) анализ и документирането му с цел обучение УИС следва да осигури моделирането на различни сценарии и „какво-ако?” анализи, чрез които да се оценява влиянието на различни събития върху работата на НАП с цел точно планиране и прогнозиране. Например: Анализ и сравнение на въздействието през следващата година от промяна на данъчната ставка по ЗДДФЛ или от 10% на 8%, или от 10% на 5% както върху приходите, така и върху различни групи данъкоплатци.
Поддейност 1.12 Реализиране на примерен Data Mining анализ и документирането му с цел обучение УИС следва да осигури провеждането на Data Mining анализи. Дефиниция на „Data mining”: Извличане на знания от данни - процес на откриване на смислени корелации, зависимости, повтарящи се образци (patterns), тенденции и аномалии в големи масиви от данни, чрез използване на техники и алгоритми от областта на машинното обучение, разпознаването на образи, статистиката, невронните мрежи и визуализацията на данни. За разлика от извличането на данни посредством заявки към база данни, извличането на знания от данните генерира имплицитно формулирана, неочевидна, предварително неизвестна, потенциално полезна информация. Например: Определяне на общите характеристики на фирмите, които декларират загуба през две последователни финансови години.
Поддейност 1.13 Разработване на техническа и експлоатационна документация Продуктът трябва да е придружен от цялата необходима документация на български език, осигурена от изпълнителя • ръководство за администратора на системата – 2 броя (на хартиен носител); • ръководство за администриране на базите данни – 2 броя (на хартиен носител); • ръководство по обмен и качество на данните – 10 броя (на хартиен носител); • наръчници за ползване на продукта - 25 броя (на хартиен носител); • ръководство за ползване на What-If и Data Mining възможностите на системата – 5 броя (на хартиен носител); • материали, които ще се ползват от обучаващите при обучение на крайните потребители – 5 броя (на хартиен носител); • ръководство за надграждане, интеграция и промени на системата – 2 броя (на хартиен носител). Наръчниците и ръководствата следва да се предоставят и в електронен вид на технически носител (CD/DVD) – 3 броя.
Поддейност 1.14 Създаване на вътрешен капацитет в НАП чрез провеждането на обучения и трансфер на знания В рамките на тази поддейност се цели изграждането на необходимия вътрешен капацитет в НАП за поддържане, използване и последващо доразвиване на УИС, посредством провеждането на обучения и трансфер на знания в следните области: • администриране на бази данни – 2 служители; • администриране на платформите – 2 служители; • обучение на 10 служители за обмен и качество на данни; • обучение на 25 служители за използване на основните възможности на предоставения продукт, вкл. на методите и средствата за оптимизиране бързодействието на системата; • обучение на 5 служители за използване на Data mining и What-If възможностите на предоставения продукт; • обучение на 5 служители, които да бъдат обучаващи за крайните потребители (краен потребител: ползва УИС само чрез web достъп до предварително зададени параметризирани справки, графики и табла). При провеждането на всяко обучение следва да бъде включен встъпителен модул за придобиване на ясна обща представа за работата на системата, както и експертно обучение в рамките на конкретната тема. Обученията ще се провеждат в офисите на НАП. Дейностите по трансфер на знания и обучение ще бъдат планирани съвместно от изпълнителя и НАП. Тази дейност ще бъде основният принос на проекта към фактическото реализиране на търсената функционалност на УИС и към създаването на вътрешен капацитет в НАП за нейната поддръжка и развитие. Тя включва всички основни стъпки при реализирането на подобни системи, а именно анализ, концепция, дизайн, разработка на исканата функционалност, зареждане на данни, интеграция, тестване, приемане и обучение. Към тези стъпки следва да се осъществят също така и съпътстващи дейности като провеждане на обществена поръчка, избор на изпълнител, изготвяне на техническа и експлоатационна документация и доставка на необходимия софтуер. Включените поддейности са определени на база на досегашния опит на НАП в изпълнението на подобни задачи и са предпоставка за постигане на оптимални резултати както от гледна точка на качеството на планираните резултати и времето за тяхното реализиране, така и от гледна точка на степента на текущ контрол върху работата на изпълнителя от страна на НАП. Предвидената доставка на софтуер (чрез финансиране по допълващ начин по линия на ЕФРР) е необходима, за да се допълнят и разширят съществуващите функции на наличния в НАП лицензиран софтуер в следните направления: 1) постигане на устойчивост на проекта - осигуряване на възможност за разширяване и надграждане на УИС в рамките на поне пет години; 2) разширяване на възможностите за използване на пълната функционалност на УИС директно от основните й потребители – служителите с ръководни и аналитични функции – без постоянното участие на ИТ специалисти; и 3) наличният в НАП софтуер не притежава търсената функционалност за прогнозиране, разработване на различни сценарии и сравняването им. Горепосочените факти обосновават необходимостта за доставката на софтуер и като цяло ключовото му значение при цялостното реализиране на проекта и гарантират неговата устойчивостта. Предвид бюджетните ограничения (от 10% от стойността на проекта за доставка на софтуер чрез финансиране по допълващ начин по линия на ЕФРР) от една страна, и необходимостта от осигуряване на достъп до УИС на всички нейни основни потребители от друга, чрез проекта се очаква да се доставят лицензи за софтуер, осигуряващ едновременната работа със системата на минимум 25 служители в НАП. УИС ще осигури възможност на потребителите на системата за преглед чрез единен потребителски интерфейс на информация (факти), свързана с дейността на НАП, по различни видове разрези (измерения) и с различна степен на агрегация, лесно комбинирайки данни от различни (вкл. и по вид) източници. УИС, с възможност за обединяване и взаимосвързаност и консистентност на данните от практически всички информационни източници в НАП, ще позволи качествено подобряване на работата на основните потребители на системата: - висшето ръководство на НАП и ръководителите на всички основни структурни звена в ЦУ и в ТД на НАП, отговорни за разпределянето на ресурсите; - служителите с аналитични функции от специализираната и общата администрация в ЦУ на НАП (Обслужване, Контрол, Събиране, Обжалване, Управление на риска и други, Управление на човешките ресурси, Бюджет и финанси) - отговорни за изготвяне и оптимизиране на процедурите за работа на служителите в ТД на НАП и за набелязване и реализиране на различни мерки за подобряване на ефективността и ефикасността от действията на органите на агенцията; - служителите от дирекция „Анализ на политиката” в ЦУ на НАП – отговорни за подпомагането на всички други дирекции в ЦУ на НАП, ръководството на агенцията и различни структури на МФ с анализи, управленска и статистическа информация; - служителите от отдели „Анализи и планиране” в шестте ТД на НАП - отговорни за подпомагането на всички други дирекции в ТД с анализи, управленска и статистическа информация; - служителите от отдели „Управление на изпълнението” в петте дирекции „Обжалване и управление на изпълнението” – отговорни за изготвянето на различни тематични анализи на дейността в ТД на НАП; - IT-експерти от ЦУ на НАП – отговорни за навременното предоставяне на нужната информация от базите данни. Подготвена документация за провеждане на обществена поръчка. Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка Сключен договор за изграждане на УИС. Изготвен Встъпителен доклад за управление изпълнението на проекта. Изготвен доклад, съдържащ резултатите от анализа на ситуацията. Детайлизирана Техническа спецификация на УИС. Изготвена Концепция за изграждане на УИС. Разработен дизайн на УИС. Доставен и инсталиран софтуер, необходим за създаването на пълна функционалност на УИС. Разработено софтуерно приложение. Изградена, захранена с данни и интегрирана УИС, преминала необходимите тестове. Реализиран примерен „какво-ако?” (What-If) анализ, документиран с цел обучение. Реализиран примерен Data Mining анализ, документиран с цел обучение. Изготвена документация за системата. Създаден вътрешен капацитет в НАП посредством проведени обучения и осъществен трансфер на знания.
Дейност 2: Информация и публичност Дейностите, свързани с информация и публичност ще се реализират по време на целия проект от старта до края на проекта. Дейността включва следното: • Изготвяне на презентация за представители на медиите за стартирането и приключването на проекта; • Провеждане на пресконференции при стартиране и приключване на проекта; • Изработване и публикуване на прессъобщение за национални медии за анонсиране на старта на проекта, целите и очакваните резултати. Съобщенията ще имат съответните атрибути, символизиращи ОПАК; • Създаване на специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП, където да бъдат публикувани изготвените електронни материали и информация за напредъка в реализацията на проекта със съответните атрибути, символизиращи ОПАК. Изработването на материали за визуализация и популяризиране на резултатите от проекта ще бъде в съответствие с изискванията за публичност, съгласно Регламент на Съвета (EО) №1083/2006 година, Регламент на ЕК №1828/ 2006 и мерките за публичност, заложени в Комуникационния план на ОПАК 2007-2013. Изпълнението на тази дейност ще направи възможно популяризирането на целите и задачите на ОПАК, на приоритетната ос и в частност на резултатите, постигнати в хода на реализация на проекта. Същевременно, дейността ще осигури публичност и прозрачност на изпълнените дейности като повиши знанието и информираността на клиентите на НАП и служителите в НАП за възможностите на ОПАК, ЕСФ и ЕФРР да подпомага инвестирането в подобряване на дейността на агенцията. Информирана широката публика относно проекта. Информирани представители на медиите при началото и края на проекта. Информирани клиенти и служители на НАП чрез Интернет и Интранет сайтовете на НАП.
Дейност 3: Независим финансов одит Дейността включва извършване на независим финансов одит, в продължение на изпълнението на дейностите по настоящия проект на всеки етап от проекта или след приключване и отчитане на всеки етап или дейност по проекта. За реализиране на дейността ще бъдат извършени следните поддейности: Поддейност 3.1 Подготовка на тръжна документация за възлагане на договор за услуги съгласно изискванията на ЗОП и НВМОП. Провеждане на тръжните процедури и сключване на договор с изпълнител Поддейност 3.2 Извършване на независим финансов одит. В съответствие с международните одиторски стандарти, одитът ще включва следното: • проследяване ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение и отчитане на проектите от страна на НАП. • проследяване ефективното прилагане от страна на НАП на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на ОПАК. Извършването на независим финансов одит ще осигури допълнителен механизъм за проследяване изпълнението на дейностите и отчитане на разходи по проекти на ОПАК В допълнение, независимия финансов одит ще подпомогне НАП при отчитане на проекта и проверка и подготовка на задължителните елементи при отчитане на разходите по проектите по ОПАК и изплащане на заявените финансови средства своевременно. Подготвена тръжна документация за възлагане на обществена поръчка и сключен договор с избрания изпълнител на одита. Междинни одитни доклади. Окончателен одитен доклад.
Дейност 4: Управление на проекта Дейността включва: • Организиране на цялостното изпълнение на проекта. • Сформиране на разширения екип и изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на проекта. • Организирането и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки. • Управление на сключените договори – контрол на изпълнението на дейностите, постигането на резултатите и спазването на сроковете. • Следене на индикаторите за изпълнение на проекта • Управление на рисковете и разрешаване на възникнали проблеми. • Управление на промените. • Контрол за изпълнението на дейностите за информация и публичност. • Изготвяне на технически доклади и финансовите отчети за направените разходи. • Следене за нередности и уведомяване на УО на ОПАК при констатиране. Управлението на проекта като дейност гарантира създаването на адекватна организация за успешното и срочно изпълнението на всички дейности по проекта, в т. ч. и: • постигане на качествени резултати в предвидения срок; • постигане на индикаторите за изпълнение на проекта; • недопускане на нередности; • адекватно управление на риска, проблемите и промените. Изпълнени дейности по проекта в рамките на предвидения график. Постигнати резултати в предвидените срокове. Постигнати индикатори за изпълнение на проекта. Адекватно управлявани рискове, проблеми и промени.
Командировки в страната (по Дейност 1)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Одит адвайзер” ЕООД,
"СИЕНСИС-КОМСОФТ" ДЗЗД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 835 644 BGN
Общ бюджет: 1 013 201 BGN
БФП: 1 013 201 BGN
Общо изплатени средства: 1 013 201 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 013 201 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 371 909 BGN
2012 177 454 BGN
2013 15 711 BGN
2014 448 127 BGN
2015 0 BGN
1 013 201 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 861 221 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 316 122 BGN
2012 150 836 BGN
2013 13 355 BGN
2014 380 908 BGN
2015 0 BGN
861 221 BGN
В т.ч. Национално финансиране 151 980 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 55 786 BGN
2012 26 618 BGN
2013 2 357 BGN
2014 67 219 BGN
2015 0 BGN
151 980 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Поддейност 1.1 Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за изграждане и внедряване на Управленска информационна система/DataWarehouse (УИС) в НАП и за създаване на вътрешен капацитет за развитието на УИС с цел избор на изпълнител
Индикатор 2 Поддейност 1.2 Изготвяне на Встъпителен доклад за управление изпълнението на проекта.
Индикатор 3 Поддейност 1.3 Извършване на анализ на ситуацията
Индикатор 4 Поддейност 1.4 Изготвяне на Концепция за изграждане на УИС
Индикатор 5 Поддейност 1.5 Разработване на дизайн на системата
Индикатор 6 Поддейност 1.6 Доставка и инсталация на необходимия за създаването на пълна функционалност на УИС софтуер, както и съответното администриране по време на проекта.
Индикатор 7 Поддейност 1.7 Разработване (програмиране/ изграждане) на УИС:
Индикатор 8 Поддейност 1.8 Зареждане на данните от изградените предметни области за последните 3 години
Индикатор 9 Поддейност 1.9 Интеграция с други системи в НАП
Индикатор 10 Поддейност 1.10 Тестове и прием
Индикатор 11 Поддейност 1.11 Реализиране на примерен „какво-ако?” (What-If) анализ и документирането му с цел обучение.
Индикатор 12 Поддейност 1.12 Реализиране на примерен Data Mining анализ и документирането му с цел обучение.
Индикатор 13 Поддейност 1.13 . Разработване на техническа и експлоатационна документация
Индикатор 14 Поддейност 1.14 Създаване на вътрешен капацитет в НАП чрез провеждането на обучения и трансфер на знания в следните области:


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз