Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.04-0008-C0001
Номер на проект: 10-31-10
Наименование: Привеждане на системата на имотния регистър в съответствие със Закона за електронното управление, въвеждане на нови електронни услуги и интегриране на системи и регистри в Агенцията по вписванията и общинските администрации за подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса и подобряване събираемостта на данъците върху недвижими имоти.
Бенефициент: Агенция по вписванията
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2010
Начална дата: 07.02.2011
Дата на приключване: 07.12.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се оптимизира дейността на Агенцията по вписванията по отношение на имотния регистър, да се подобри обслужването на гражданите, бизнеса и нотариусите чрез вътрешно интегриране на системите и въвеждане на нови електронни услуги и да се създадат предпоставки за по-добра събираемост на местните данъци върху недвижимите имоти чрез създаване на стандарти за информационен обмен между агенцията и общинските администрации.
Дейности: 1. Аналитични дейности Юридически, технически и организационен анализ на съществуващата ситуация и идентифициране на нуждите в контекста на поставените цели. Аналитичните дейности по проекта включват: • Юридически анализ на нормативната база и вътрешните документи; • Анализ на организацията по водене и съхраняване на имотния регистър и предоставянето на административни услуги; • Анализ на настоящото състояние на предлаганите услуги в областта на имотния регистър, включително обратната връзка от потребителите относно тяхното качество, достъпност и бързина (доколкото я има); • Анализ на техническата инфраструктура и информационните системи, поддържащи имотния регистър; • Изготвяне на изчерпателни доклади, систематизиращи информацията от проучванията и съдържащи анализи и изводи, с акцент на идентифицираните нужди по отношение на воденето и поддръжката на имотния регистър. При анализа ще бъдат взети предвид и резултатите от предишни проекти на Агенция по вписванията, касаещи организацията на работа, обучението и компетенциите на служителите.
2. Организационни и нормативни дейности Организационните и нормативни дейности се базират изцяло на резултатите от аналитичните дейности и включват разработване на: - дългосрочна стратегия за развитието на имотния регистър - методики, инструкции, вътрешни правила за работа и наръчници с цел унифициране на административните процеси и качеството на административно обслужване. Дългосрочната стратегия ще очертае визията и приоритетните направления за развитие на имотния регистър в Република България. Това е необходим стратегически документ, въз основа на който ще бъдат предприети следващите стъпки за осигуряване на сигурна и точна информация за имотите. Документите, описващи методологията и конкретизираните вътрешни правила и инструкции са основата за всички по-нататъшни конкретни стъпки по отношение на подобряване на организационните и технологичните процеси в посока оптимизация и интеграция на системите и услугите, предлагани от Агенция по вписванията. Изпълнението на описаната дейност води до пряко изпълнение на втора специфична цел на проекта. Тази дейност съответства пряко на целите на процедурата (заложени в т.3 от раздел 1 на насоките за кандидатстване), тъй като ще доведе до подобряване на организацията на работните процеси и обслужването на гражданите и високи критерии за качество на административното обслужване чрез заложеното в нея изграждане на система от писмени правила, регламенти, практически наръчници и методики.
3. Технологични разработки Изготвяне на подробна техническа спецификация за разработка на нови модули и доразвиване на съществуващи такива от гледна точка на тяхното взаимодействие с други системи. Проектиране, разработка и внедряване на модулите: • доработване на съществуващи системи и разработване на нови модули за вътрешна интеграция на системите и регистрите, интеграция с външни системи за осигуряване на технологична възможност за прилагане принципите на електронното управление (еднократно събиране и създаване на данни, служебно уведомяване, автоматизирано предоставяне); • осигуряване на възможност за подаване по електронен път на документи, подлежащи на вписване в имотен регистър, от нотариусите; • разработване на нови електронни услуги в съответствие с идентифицираните от анализа нужди; • интеграция с разработената в рамките на предишен проект по ОПАК среда, осигуряваща електронни разплащания в процеса за предоставяне на административни услуги по електронен път; • подготовка на системата за имотния регистър за интегриране с регистрите по ЗЕУ при наличие на технологична готовност от страна на МТИТС; • сертифициране на информационна система за имотен регистър за оперативна съвместимост в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление; • други технологични разработки, които ще бъдат идентифицирани по време на аналитичните дейности. Разработване на конкретни стандарти за информационен обмен на данни от имотния регистър с други системи.
4. Обучение по ЗЕУ Обучение по ЗЕУ на служителите на Агенция по вписванията, целящо да ги запознае в детайли с актуалната нормативна уредба за електронно управление и да ги подготви за прилагането на методиките и стандартите, свързани с развитието на електронното управление в агенцията
5. Одит Одитът ще бъде извършван съгласно нормативните изисквания. С оглед времетраенето на проекта и с цел улесняване на управлението му, избраният след процедура по ЗОП одитор ще представя доклади в средата и в края на проекта.
6. Дейности за информация и публичност Организиране на разяснителна кампания за представяне на помощта на програмата „Административен капацитет” за постигане на целите на проекта. Дейността включва: • планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на резултатите от проекта и дейностите, които са предмет на анализ – разяснителна кампания в печатни и електронни издания, разработване на електронни информационни бюлетини и на бази данни, кръгла маса, ден на отворените врати; • подобряване и получаване на обратна връзка от целевите групи и заинтересованите страни относно резултатите от проектните дейности – онлайн връзка със заинтересованите страни За всички дейности ще се осигурява информираност и публичност с помощта на традиционни и електронни средства относно целите и начините на финансиране на проекта. Разяснителната кампания включва: Върху всички материали, обяви и публикации ще бъде оповестено, че проектът е получил финансиране от ЕСФ чрез ОПАК. Съгласно изискванията за информация и публичност, информационните материали ще съдържат: името на проекта, името и логото на ОПАК, името на ЕСФ и флага на ЕС. За информацията, разпространявана по електронен път (Интернет страници, електронни съобщения) или чрез аудио-визуални материали, описаните мерки за публичност и информираност ще се прилагат аналогично.
7. Управление на проекта Тази дейност включва: • подготовка и провеждане на обществени поръчки; • осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители на дейности по проекта; • верификация на направените разходи; • подготовка на финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК; • мониторинг и оценка на проекта Текущият контрол включва мониторинг и проверка на качеството на изготвените анализи, документи и технически описания, верификация на направените разходи, непрекъснат мониторинг на дейностите по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Нео Сървисис” ООД
"БГД БЪЛГАРИЯ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 814 790 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 162 958 BGN
2012 9 856 BGN
2013 - 172 814 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 138 514 BGN
2012 8 377 BGN
2013 - 146 891 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 24 444 BGN
2012 1 478 BGN
2013 - 25 922 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени срещи със служители на Агенция по вписванията, нотариуси и представители на общинските администрации за отчитане на тяхното мнение и препоръки
Индикатор 2 Изготвяне на 4 анализа
Индикатор 3 Обобщаващ доклад
Индикатор 4 По Д2 - Една стратегия
Индикатор 5 По Д2. - Брой разработени методики, инструкции, вътрешни правила за работа и наръчници
Индикатор 6 По Д3 - Брой нови административни електронни услуги (представяни онлайн)
Индикатор 7 По Д3 - Брой създадени нови и доработени съществуващи модули на имотния регистър
Индикатор 8 По Д3 - Брой интегрирани модули със системата за разплащания
Индикатор 9 По Д3 - Брой анализи за състоянието и съответствието на съществуващата информационна система със ЗЕУ и готовността й за интегриране с регистрите по ЗЕУ
Индикатор 10 По Д3 - Брой реализирани препоръки от анализа
Индикатор 11 По Д3 - Доклад от сертификация
Индикатор 12 По Д4- Брой служители, обучени в прилагането на действащата нормативна база за електронно управление (процентно съотношение мъже/жени)
Индикатор 13 По Д5 - Процент възстановени средства от ЕСФ по бюджета на АВ
Индикатор 14 По Д5 - Положителен одитен доклад2
Индикатор 15 По Д6 - Брой организирани семинари
Индикатор 16 По Д6 - Брой организирани пресконференции
Индикатор 17 По Д6 - Изготвени брошури и дипляни
Индикатор 18 По Д6 - Брой попълнени анкетни карти и дадени мнения относно резултатите от проекта
Индикатор 19 По Д6 - Получени запитвания за проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз