Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.1.01-0005-C0001
Номер на проект: 0035-ЦИО-3.1
Наименование: Укрепване на капацитета за прилагане на мерките по информация и публичност
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 28.12.2010
Начална дата: 24.01.2011
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Укрепване на капацитета за прилагане на мерките по информация и публичност
Дейности: Дейност 2 Разработване на координационен механизъм Описание на дейността: Дейността предвижда разработване на наръчник за прилагането на функциониращ механизъм за координация на комуникационните дейности с цел постигане на по-голяма ефективност на дейностите на всички участници в процеса на популяризиране на Структурните инструменти на ЕС в България.
Дейност 3 Организиране и провеждане на работни срещи на Националната мрежа и на мрежите, организирани от Европейската комисия Описание на дейността: В рамките на тази дейност ще се организират 22 работни срещи на Националната мрежа веднъж месечно, като част от тях ще бъдат изнесени, а останалите ще се проведат в сградата на МС. На тези заседания ще бъдат канени служители от пресцентровете и журналисти. За периода на изпълнение на проекта се предвиждат 10 изнесени заседания. Ще бъде финансирано участието на общо 10 представители на Националната мрежа в срещите на мрежите, организирани от ЕК. Срещите на мрежата ИНФОРМ на ГД „Регионална и урбанистична политика” се провеждат 2 пъти годишно, заседанията на мрежата ИНИО на ГД „Заетост, социални въпроси и равни възможности”провеждат до 3 пъти в годината. От есента на 2010 г. мрежата ИНФОРМ вече провежда своите заседания извън Брюксел, в различни държави-членки. Това ни даде възможност през пролетта на 2011 г. да организираме заседание на мрежата в България. Заседанията бяха двудневни и участниците в тях бяха общо около 100 души представители на ЕК, представителствата на ЕК в държавите-членки и комуникаторите на различните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС в отделните страни-членки.
Дейност 1 Организиране и провеждане на обучения на Националната мрежа, служители на пресцентровете и представители на медиите Описание на дейността: След анализ на нуждите от обучение, който Бенефициентът възнамерява да направи със собствен ресурс, екипът на проекта ще определи темите на обученията и ще направи график за тяхното провеждане. Темите, които биха били полезни за участниците в Националната мрежа са свързани с изпълнение, мониторинг и оценка на Комуникационните планове на Оперативните програми, поведение и представяне пред медии, работа с медии, комуникации и др. Важно е по време на тези обучения да бъде споделян опит и да бъдат представяни добри практики. Тази дейност предвижда да се организират специализирани обучения за участниците в мрежата веднъж на два месеца. На тези обучения ще бъдат канени лектори и от чужди обучителни центрове. В допълнение 20 служителя от Националната мрежа ще бъдат обучени в европейски обучителни институции. За представителите на медиите ще бъдат организирани две тридневни посещения в Брюксел, Белгия и други страни-членки на ЕС, където ще има възможност да се запознаят с работата на институциите, които прилагат Кохезионната политика на ЕС, разработват Стратегията „Европа 2020”, както и да се запознаят с опита на други страни-членки в управлението на средствата от ЕС. В посещенията е предвидено участието на 11 журналиста, 2 преводача и 2 представителя на ЦКЗ. Освен посещенията в Брюксел, за журналистите в България ще бъдат организирани обучения на теми като: що е СКФ, изпълнение на проекти, проектен цикъл, тълкуване на финансова информация. Обученията ще включват и посещения на добри практики, за да се запознаят представителите на медиите с Кохезионната политика на ЕС на практика. Предвиждат се общо 8 обучения.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕЛИТ ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 555 159 BGN
Общ бюджет: 353 810 BGN
БФП: 353 810 BGN
Общо изплатени средства: 358 236 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 353 810 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 131 051 BGN
2012 27 396 BGN
2013 64 068 BGN
2014 91 836 BGN
2015 43 885 BGN
358 236 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 300 739 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 111 394 BGN
2012 23 287 BGN
2013 54 458 BGN
2014 78 061 BGN
2015 37 302 BGN
304 501 BGN
В т.ч. Национално финансиране 53 072 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 19 658 BGN
2012 4 109 BGN
2013 9 610 BGN
2014 13 775 BGN
2015 6 583 BGN
53 735 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Степен на удовлетвореност на целевите групи от организираните събития/кампании.
Индикатор 2 Брой организирани обучения.
Индикатор 3 Разработен координационен механизъм
Индикатор 4 Брой проведени работни срещи..


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз