Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.4.01-0008-C0001
Номер на проект: 0037-УО-1.4
Наименование: Подпомагане на функциите на Управляващия орган на Оперативна програма "Техническа помощ" в процеса на изпълнение и наблюдение на програмата
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 17.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Проектът има за цел да подпомогне изпълнението на функциите на Управляващия орган на Оперативна програма "Техническа помощ"
Дейности: Дейност 1. Осигуряване на външна консултантска помощ за осъществяване на управлението и изпълнението на ОПТП и програмирането на следващия програмен период.
Мерки за публичност и информираност
Дейност 2. Организиране на работата и доброто функциониране на Комитета за наблюдение (КН) на ОПТП и организиране и провеждане на годишни информационни събития на ОПТП.
Разходи за управление и изпълнение на проекта
Дейност 3. Ресурсна обезпеченост за подпомагане функциите на УО.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 194 000 BGN
Общ бюджет: 1 141 755 BGN
БФП: 1 141 755 BGN
Общо изплатени средства: 1 129 804 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 141 755 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 134 680 BGN
2011 835 BGN
2012 116 397 BGN
2013 246 973 BGN
2014 349 184 BGN
2015 281 736 BGN
1 129 804 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 970 492 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 114 478 BGN
2011 710 BGN
2012 98 938 BGN
2013 209 927 BGN
2014 296 806 BGN
2015 239 475 BGN
960 334 BGN
В т.ч. Национално финансиране 171 263 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 20 202 BGN
2011 125 BGN
2012 17 460 BGN
2013 37 046 BGN
2014 52 378 BGN
2015 42 260 BGN
169 471 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Плащания по ОПТП от предвидените за целта средства
Индикатор 2 Оценени проектни предложения
Индикатор 3 Осъществен предварителен контрол по процедури за обществени поръчки по ЗОП
Индикатор 4 Брой одобрени проекти на УО
Индикатор 5 Брой проведени заседания на КН по Оперативна програма "Техническа помощ".
Индикатор 6 (Д) Извършена предварителна оценка (ex-ante) на програмата
Индикатор 7 (Д) Извършена оценка на капацитета на хоризонтални и централни структури, участници
Индикатор 8 (Д) Документи, във връзка с определяне на риска от измама, въвеждане на ефективни и пропорционални мерки срещу измама при използването на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС през 2014 г.-2020 г
Индикатор 9 (Д) Извършена оценка на КП на ОПТП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз