Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.02-0083-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-02/2009/012-01
Наименование: Създаване и популяризира-не на културно-историчес-кия продукт в община Ракитово чрез адаптация на “Палеонтологично находище - с. Дорково” като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост “Цепина”
Бенефициент: община Ракитово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.10.2010
Начална дата: 28.12.2010
Дата на приключване: 18.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Ракитово
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е развитие на конкурентоспособни туристически атракции в община Ракитово, основани за природното и културно-историческо наследство на района, което да стимулира развитието на туризма в общината и съдейства за диверсификация на СПА – продукта в района на Велинград и на ваканционния продукт около яз. Батак и да спомогне за намаляване на териториалната концентрация и за по-равномерно разпределение на ползите от туризма, както в региона, така и в Южен централен район и в цялата страна.
Дейности: дейност 1 (Сформиране на екип за изпълнение на проекта)
дейност 2 (Извършване на консултации, предпроектни и експертни проучвания, комплектоване на документацията за кандидатстване)
дейност 3 (Изработване комплексни работни проекти и съгласуването им със съответните компетентни органи)
дейност 4 (Подготовка на документации за възлагане на процедури за обществени поръчки)
дейност 5 (Подобряване състоянието на природна забележителност “Палеонтологично находище - с. Дорково”)
дейност 6 (Подобряване атрактивността на средновековна крепост “„Цепина”” и обновяване на хижа “„Цепина””)
дейност 7 (Подобряване на туристическата инфраструктура, необходима за туристическите атракции)
дейност 8 (Изграждане на допълнителна дребномащабна инфраструктура към атракциите)
дейност 9 (Осигуряване на публичност и информираност)
дейност 10 (Информационно-рекламна дейност)
дейност 11 (Обучение на лица по програмите за екскурзоводство и аниматорство в туризма)
дейност 12 (Авторски и строителен надзор)
дейност 13 (Провеждане на финансов одит на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 928 971 BGN
Общ бюджет: 1 920 655 BGN
БФП: 1 755 779 BGN
Общо изплатени средства: 1 492 412 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 755 779 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 843 624 BGN
2013 0 BGN
2014 648 788 BGN
2015 0 BGN
1 492 412 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 492 412 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 843 624 BGN
2013 0 BGN
2014 648 788 BGN
2015 0 BGN
1 492 412 BGN
В т.ч. Национално финансиране 263 367 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 180 413 BGN
Индикатори
Индикатор 1 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 2 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 3 брой развити туристически атракции/обекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз