Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.02-0100-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-02/2009/013
Наименование: „Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен”
Бенефициент: Община Тетевен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.10.2010
Начална дата: 27.12.2010
Дата на приключване: 27.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Тетевен
Описание
Описание на проекта: Основна цел на настоящия проект е да подкрепи развитието на интегрирани, взаимосвързани и конкурентоспособни туристически атракции на територията на община Тетевен, които допринасят за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма към вътрешността на страната.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип по проекта
Дейност 2: Управление, наблюдение, финансов контрол и отчетност
Дейност 3: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки
Дейност 4: Подготовка и изпълнение на авторски и строителен надзор
Дейност 5: Подготовка и изпълнение на дейностите по СМР
Дейност 6: Обособяване на посетителски информационни центрове и обучение на екскурзоводи
Дейност 7 : Маркетинг и реклама
Дейност 6: /дейността се извърпва 1,2,7,8,13,14,18,19,23 и 24 м./ Информация и публичност
Дейност 8: одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 669 366 BGN
Общ бюджет: 1 580 343 BGN
БФП: 1 495 681 BGN
Общо изплатени средства: 1 271 329 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 495 681 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 570 278 BGN
2013 701 051 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 271 329 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 271 329 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 570 278 BGN
2013 701 051 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 271 329 BGN
В т.ч. Национално финансиране 224 352 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 91 388 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 @Брой обучени хора в подкрепените туристически атракции
Индикатор 6 @Брой създадени работни места в подкрепените туристически атракции, в т.ч. - Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта - Работни места създадени в резултат от проекта (които ще бъдат поддържани след приключване на проекта)
Индикатор 7 !Нетни годишни приходи от международен туризъм в съответната територия
Индикатор 8 !Брой нощувки в съответната територия.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз