Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0094-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/035-01
Наименование: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Любен Каравелов" община Копривщица
Бенефициент: Община Копривщица
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Копривщица
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да се осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съвместима с изисквания на населението в Община Копривщица, като се подобри енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в общината
Дейности: дейност 1 Подготовка, организация и управление изпълнението на проекта
дейност 2 Избор на изпълнители за СМР и външни услуги
дейност 3 Извършване на мерки за енергийна ефективност и свързаните с тях строително – монтажни работи
дейност 4 Осъществяване на строителен и авторски надзори
дейност 5 Публичност и визуализация
дейност 6 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 730 662 BGN
Общ бюджет: 680 150 BGN
БФП: 680 117 BGN
Общо изплатени средства: 578 100 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 680 117 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 401 263 BGN
2013 176 837 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
578 100 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 578 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 401 263 BGN
2013 176 837 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
578 100 BGN
В т.ч. Национално финансиране 102 018 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 7 921 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 2 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 *$#@Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни) – kt/средногодишно
Индикатор 4 У&^%)І Педагогически и непедагогически персонал, облагодетелстван от подобрената образователна инфраструктура
Индикатор 5 СА!!?>)*^ Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз