Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0019-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/030-02
Наименование: Внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на Начално училище "Св. Св. Кирил Методий", Начално училище "В.Левски" и Обединено детско заведение "Ралица", гр. Кричим
Бенефициент: Община Кричим
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Кричим
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на конкурентноспособна, рентабилна и с високо ниво на енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура в община Кричим, допринасяща за устойчиво местно развитие в икономически, екологичен и социален аспект.
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип за организация и управление дейностите по проекта
дейност 2 /дейността се извършва 1,4,5,6,9,13,17 и 24 м./ Визуализация, информираност и публичност
дейност 3 Избор на консултант за подготовка на докуметация за провеждане на тръжни процедури
дейност 4 Провеждане на процедура за избор на изпълнител на СМР и сключване на договор за извършване на СМР
дейност 5 Провеждане на процедура за избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор и сключване на договори за строителен и авторски надзор
дейност 6 Извършване на строително-монтажни работи
дейност 7 /дейността се извършва 1,2,3 от 19 до 24 м/ Упражняване на авторски и строителен надзор
дейност 8 /дейността се извършва от 5 до 12, 17 и 23 м./ Одит на проекта
дейност 9 Счетоводна отчетност и отчитане дейностите по проекта
дейност 10 Вътрешен мониторинг, контрол и оценка
дейност 11 Приемане на обекта и въвеждане в експлоатация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 928 360 BGN
Общ бюджет: 749 107 BGN
БФП: 692 475 BGN
Общо изплатени средства: 588 604 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 692 475 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 276 187 BGN
2012 167 227 BGN
2013 145 189 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
588 604 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 588 604 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 276 187 BGN
2012 167 227 BGN
2013 145 189 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
588 604 BGN
В т.ч. Национално финансиране 103 871 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 66 747 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места
Индикатор 5 Спестени емисии на CO2 в атмосферата
Индикатор 6 Н&%$#Сгради с подобрени енергийно-ефективни характеристики и санитарно – хигиенни норми
Индикатор 7 Ж%$!!І Повишен капацитет на общинските служители в областта на реализиране на проекти за енергийната ефективност


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз