Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0009-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/029-01
Наименование: "Саниране и внедряване на енергоефективни мерки в СОУ "Васил Левски" гр. Брезник"
Бенефициент: Община Брезник
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 17.09.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Брезник
Описание
Описание на проекта: Основната цел е да се осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие. Утвърждаване на СОУ „Васил Левски” като средищно учебно заведение, осигуряващо качествено образование на учениците от общината, за подобряване възможностите за развитие на общината като териториална общност. Проектното предложение е част от общинската програма за устойчиво местно развитие през 2007 – 2013 год.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за управление, реализация и отчет по проекта и оборудване на офиса за екипа Дейност 1: Сформиране на екип за управление, реализация и отчет по проекта и оборудване на офиса за екипа
Дейност 2: Осигуряване на информация и публичност на проекта Дейност 2: Осигуряване на информация и публичност на проекта
Дейност 3: Подготовка на тръжно досие за избор на изпълнител на СМР Дейност 3: Подготовка на тръжно досие за избор на изпълнител на СМР
Дейност 4: Провеждане на тръжна процедура и сключване на договор с изпълнител на СМР. Сключване на договор за строителен надзор Дейност 4: Провеждане на тръжна процедура и сключване на договор с изпълнител на СМР. Сключване на договор за строителен надзор
Дейност 5: Изпълнение на строително монтажните работи Дейност 5: Изпълнение на строително монтажните работи
Дейност 6 Изпълнение на авторски надзор и строителен надзор Дейност 6 Изпълнение на авторски надзор и строителен надзор
Дейност 7 Изготвяне на технически и финансови отчети Дейност 7 Изготвяне на технически и финансови отчети
Дейност 8 Изпълнение на външен одит Дейност 8 Изпълнение на външен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 637 788 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места
Индикатор 5 Б^%%#@ Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз