Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0078-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/028-01
Наименование: Подобряване на енергийната ефективност на ОДЗ " Обзорче" гр.Обзор, ЦДГ с.Оризаре, ЦДГ с.Кошарица, ОДЗ "Калина Малина" гр.Несебър, и ПГ по туризъм "Иван Вазов" к.к Слънчев бряг в община Несебър
Бенефициент: ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Несебър
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е преодоляване на образователните дефицити и подобряване качеството на живот и работна среда, чрез обновяване, модернизиране и прилагане на мерки за енергийна ефективност на образователната инфраструктура, за да се осигури равен достъп до качествено възпитание, образование и балансирано и устойчиво развитие на Община Несебър.
Дейности: дейност 1 Сформиране на Екип за управление и мониторинг на проекта. дейност 1 Сформиране на Екип за управление и мониторинг на проекта.
дейност 2 Провеждане на информационни дни и популяризиране на проекта и резултатите от изпълнението му. дейност 2 Провеждане на информационни дни и популяризиране на проекта и резултатите от изпълнението му.
дейност 3 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнител на СМР и строителен надзор дейност 3 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнител на СМР и строителен надзор
дейност 4 Изпълнение на строителни и монтажни работи дейност 4 Изпълнение на строителни и монтажни работи
дейност 5 Изпълнение на строителен надзор дейност 5 Изпълнение на строителен надзор
дейност 6 Приемане на обекта дейност 6 Приемане на обекта
дейност 7 Одит дейност 7 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 926 133 BGN
Общ бюджет: 657 486 BGN
БФП: 657 334 BGN
Общо изплатени средства: 543 957 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 657 334 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 459 576 BGN
2013 84 381 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
543 957 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 560 029 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 459 576 BGN
2013 84 381 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
543 957 BGN
В т.ч. Национално финансиране 97 306 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 152 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Редуцирани емисии СО2 т/год
Индикатор 5 І)&&** Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз