Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0028-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/025-01
Наименование: Повишаване на ее в СОУ Св.Св. "Кирил и Методий" и ЦДГ "6-те ястребинчета" в гр. Антоново
Бенефициент: Община Антоново
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Антоново
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на общинската образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие на община Антоново
Дейности: дейност 1 Подписване на договор за финансиране
дейност 2 Назначаване със заповед на кмета екип за управление на Проекта
дейност 3 Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител
дейност 4 Съгласуване със съответните инстанции съгласно ЗУТ
дейност 5 Направа на топлоизолация на покрив, външни стени, подове, подмяна на дограма, изграждане на соларна инсталация, мерки по осветление, мерки по абонатна станция, мерки по котелна инсталация, мерки по прибори за измерване, контрол и управление, настройки (вкл. "температура с понижение"), мерки по сградни инсталации, ВЕИ.
дейност 6 Упражняване на инвеститорски контрол по време на изпълнението и координиране дейностите на строителя, авторския надзор и строителния надзор при извършване на СМР
дейност 7 Подготовка и подписване на Акт 15
дейност 8 Окомплектовка на строителната документация за приемателна комисия и въвеждане в експлоатация
дейност 9 Изготвяне на енергиен паспорт
дейност 10 Организиране приемателна комисия за подписване на Протокол 16 и получаване Разрешение за ползване
дейност 11 Застраховане на сградите
дейност 12 Отчитане на резултатите
дейност 13 Информиране, публичност и прозрачност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 912 588 BGN
Общ бюджет: 858 084 BGN
БФП: 858 084 BGN
Общо изплатени средства: 729 372 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 858 084 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 434 786 BGN
2013 294 586 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
729 372 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 729 372 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 434 786 BGN
2013 294 586 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
729 372 BGN
В т.ч. Национално финансиране 128 713 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места
Индикатор 5 ?<<Л(*& Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз