Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0021-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/024
Наименование: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ "ХР. Ботев", с. Опан
Бенефициент: ОБЩИНА ОПАН
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Опан
Описание
Описание на проекта: Да се осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за условията и ефективността на образователната система, качеството на живот и устойчиво местно развитие.
Дейности: Дейност 1 Организационна дейност по изпълнение на проекта
дейност 2 Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на СМР
дейност 3 Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на НСН и ПБЗ
дейност 4 Изпълнение на СМР по внедряване на мерки за енергийна ефективност
дейност 5 Изработване на билбордове
дейност 6 Провеждане на информационна кампания
Дейност 7 Издаване и разпространяване на инфо-материали
Дейност 7 Публикации в регионални медии
Дейност 9 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 329 690 BGN
Общ бюджет: 266 043 BGN
БФП: 266 043 BGN
Общо изплатени средства: 226 137 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 266 043 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 98 083 BGN
2012 55 352 BGN
2013 72 702 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
226 137 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 226 137 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 98 083 BGN
2012 55 352 BGN
2013 72 702 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
226 137 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 907 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Н&^%@@ Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз