Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0084-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/022-01
Наименование: Създаване на европейски облик на образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие в община Ракитово"
Бенефициент: община Ракитово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 21.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Ракитово
Описание
Описание на проекта: Превръщане на СООУ “Христо Смирненски” в предпочитано учебно заведение за учениците от всички социални слоеве и малцинстнвени групи в района и подобряване средата за отглеждане , занимания и възпитание на децата от ЦДГ Митко Палаузов ” и ЦДГ «З-ти март» - с. Дорково ,гр. Ракитовочрез повишаване на енергийната ефективност на ссградите
Дейности: Дейност 1. Провеждане на кампания за популяризация на проекта
Дейност 2. Обследване за енергийна ефективност на)
Дейност 3. Провеждане на тръжни процедури за избор на фирми-изпълнители за въвеждане на мерки за енергийна ефективност
Дейност 4. Извършване на СМР
Дейност 5. Контрол при извършване на СМР и одит на проекта
Дейност 6. Отчет и закриване на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 926 903 BGN
Общ бюджет: 767 861 BGN
БФП: 767 861 BGN
Общо изплатени средства: 652 682 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 767 861 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 275 754 BGN
2013 376 929 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
652 682 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 652 682 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 275 754 BGN
2013 376 929 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
652 682 BGN
В т.ч. Национално финансиране 115 179 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места
Индикатор 5 М**Б%$ Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз