Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0068-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/018
Наименование: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на СОУ "Максим Райкович" и ПГИ "Рачо Стоянов" гр.Дряново
Бенефициент: Община Дряново
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Дряново
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да подпомогне местното развитие, като подкрепи реализацията на много важни и необходими за населението дребномащабни инвестиции, осигуряващи подходяща и рентабилна образователна инфраструктура. По този начин, чрез внедряване на мерки и дейности за енергийна ефективност в сградите на СОУ „Максим Райкович” и ПГИ „ Рачо Стоянов” ще се подобри ефективността на икономиката, сигурността на енергоснабдяването и опазването на околната среда на община Дряново. Заложената обща цел кореспондира с основните цели на Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции” и на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Дейности: Дейност 1 Организация работата на Екипа за управление на проекта
Дейност 2 Изготвяне на тръжни документи и провеждане на процедури за избор на изпълнители на проектните дейности
Дейност 3 Запознаване на обществеността със същността на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на СОУ Максим Райкович и ПГИ Рачо Стоянов – град Дряново” финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013
Дейност 4 Изпълнение на строително-ремонтни работи в сградите на СОУ Максим Райкович и ПГИ Рачо Стоянов – град Дряново
Дейност 5 Извършване на строителен надзор
Дейност 6 Въвеждане на обектите в експлоатация
Дейност 7 Пресконференция за публичност
Дейност 8 Одит на проекта
Дейност 9 Окончателно отчитане изпълнението на дейностите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 767 143 BGN
Общ бюджет: 653 625 BGN
БФП: 653 625 BGN
Общо изплатени средства: 464 804 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 653 625 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 228 225 BGN
2012 31 048 BGN
2013 210 124 BGN
2014 0 BGN
2015 - 4 593 BGN
464 804 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 551 374 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 228 225 BGN
2012 31 048 BGN
2013 210 124 BGN
2014 0 BGN
2015 - 4 593 BGN
464 804 BGN
В т.ч. Национално финансиране 102 251 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места
Индикатор 5 Д$%^&& Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз