Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0037-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/022
Наименование: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения от град Казанлък
Бенефициент: Община Казанлък
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.11.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Да осигури общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за развитието на община Казанлък като устойчив градски ареал.
Дейности: дейност 1 Назначаване на екип и мониторинг на проекта.
дейност 2 Публичност на проекта
Дейност 3: провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 4: Изпълнение на строително-ремонтни работи
Дейност 5: Авторски надзор
Дейност 6: Строителен надзор
Дейност 7: Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 566 993 BGN
Общ бюджет: 2 306 199 BGN
БФП: 2 306 199 BGN
Общо изплатени средства: 1 964 328 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 306 199 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 061 180 BGN
2012 906 578 BGN
2013 - 3 430 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 964 328 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 959 755 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 061 180 BGN
2012 906 578 BGN
2013 - 3 430 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 964 328 BGN
В т.ч. Национално финансиране 346 444 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 Създадени нови работни места.
Индикатор 6 индикатор!:Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз