Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0028-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/021-01
Наименование: Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Благоевград
Бенефициент: Община Благоевград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 27.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да допринесе за устойчиво развитие на гр. Благоевград и прилежащите му територии чрез инвестиране и осигуряване на високо ниво на енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура
Дейности: дейност 1 Сформиране на екипа по проекта
дейност 2 Разработване на документация и провеждане на процедури за определяне на изпълнител
дейност 3 Извършване на строително-монтажни дейности в 12 обекта от общинската образователна инфраструктура
дейност 4 Предоставяне на консултантска услуга – строителен надзор
дейност 5 Предоставяне на консултантска услуга – авторски надзор
дейност 6 Въвеждане в експлоатация
дейност 7 Мерки за информираност и публичност
дейност 8 Отчитане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 623 149 BGN
Общ бюджет: 3 298 594 BGN
БФП: 3 155 905 BGN
Общо изплатени средства: 2 675 097 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 155 905 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 470 206 BGN
2012 1 013 768 BGN
2013 191 124 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 675 097 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 682 519 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 470 206 BGN
2012 1 013 768 BGN
2013 191 124 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 675 097 BGN
В т.ч. Национално финансиране 473 386 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 146 044 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 Потребление на енергия
Индикатор 6 Годишно парично спестяване
Индикатор 7 индикатро:Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз