Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0015-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/018
Наименование: Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура, гр. Перник
Бенефициент: Община Перник
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е осигуряване на подходяща рентабилна и енергоефективна образвателна инфраструктура, спомагаща за устойчивото развитие и подобряване конкурентоспособността на градския ареал на община Перник и прилежащите й територии.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление,
Дейност 2: Изготвяне и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители
Дейност 3: Строителен надзор
Дейност 4: Авторски надзор
Дейност 5: Строително – ремонтни дейности по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура
Дейност 6: Дейности по осигуряване на визуализация, информация и публичност на проекта
Дейност 7: Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 494 068 BGN
Общ бюджет: 1 312 525 BGN
БФП: 1 312 525 BGN
Общо изплатени средства: 1 117 925 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 312 525 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 444 485 BGN
2012 0 BGN
2013 673 440 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 117 925 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 115 646 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 444 485 BGN
2012 0 BGN
2013 673 440 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 117 925 BGN
В т.ч. Национално финансиране 196 879 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 Създадени нови работни места.
Индикатор 6 индикатор: Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз