Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0019-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/015
Наименование: Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ "Цани Гинчев", НУ "Никола Козлев", и детска ясла "Мир", гр. Лясковец
Бенефициент: Община Лясковец
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 19.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Лясковец
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ„Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец” е да се създадат условия за прилагане на мерки за енергийна ефективност, допринасящи за устойчиво интегрирано развитие, конкурентност на жизнената среда и по-добро ниво на образователния процес в общинската образователна инфраструктура на град Лясковец.
Дейности: дейност 1 (извършва се от 1 до 20 и от 23 до 28 м.) Организация и управление на проекта
дейност 2 Изготвяне на тръжна документация за избор на изпълнители на проектни дейности
дейност 3 (дейността се извършва 7,8,9,13,14 и от 23 до 27 месеци от старта на проекта) Внедряване мерки за енергийна ефективност на обект НУ “Никола Козлев”, гр.Лясковец
дейност 4 (дейността се извършва 7,8,9,13,14 и от 23 до 27 месеци от старта на проекта) Внедряване мерки за енергийна ефективност на обект НУ “Цани Гинчев”, гр.Лясковец
дейност 5 (дейността се извършва 7,8,9,13,14 и от 23 до 27 месеци от старта на проекта) Внедряване мерки за енергийна ефективност на обект детска ясла „Мир”, град Лясковец
дейност 6 (дейността се извършва 7,8,9,13,14 и от 22 до 27 месец от старта на проекта) Упражняване на авторски надзор, строителен надзор и инвеститорски контрол
дейност 7 (дейността се извършва от 1 до 28 м. без 21 и 22 месеци) Осъществяване мониторинг по изпълнение, финансов контрол и одит по проекта
дейност 8 Извършване енергиен одит и пускане на обектите в експлоатация
дейност 9 (дейността се извършва от 1 до 28 м. без 21 и 22 месеци) Осъществяване на визуализация и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 496 516 BGN
Общ бюджет: 1 308 087 BGN
БФП: 1 270 363 BGN
Общо изплатени средства: 1 079 809 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 270 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 445 213 BGN
2013 634 595 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 079 809 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 079 809 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 445 213 BGN
2013 634 595 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 079 809 BGN
В т.ч. Национално финансиране 190 554 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 55 277 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 Създадени нови работни места.
Индикатор 6 индикатор+:Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз