Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0026-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/007-01
Наименование: Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност
Бенефициент: Община Сливен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 15.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да осигури високо ниво на енергийна ефективност в ключови обекти на общинска образователна инфраструктура, като допринесе за подобряване на здравословната среда в образователните институции в гр. Сливен и подобряване на екологичното състояние на града.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление
Дейност 2: Информация и публичност
Дейност 3: Одит на проекта
Дейност 4: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 5: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в четири обекта от образователната инфраструктура на гр. Сливен”
Дейност 6 : Авторски и строителен надзор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 047 917 BGN
Общ бюджет: 1 511 209 BGN
БФП: 1 473 600 BGN
Общо изплатени средства: 1 252 560 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 473 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 502 921 BGN
2014 749 640 BGN
2015 0 BGN
1 252 560 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 252 560 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 502 921 BGN
2014 749 640 BGN
2015 0 BGN
1 252 560 BGN
В т.ч. Национално финансиране 221 040 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 45 537 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз