Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0039-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/006-01
Наименование: Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 24.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: осигуряване на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност с принос към устойчивото развитие на Община Габрово като агломерационен ареал
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Дейности за разпространение на информация, публичност и визуализация
дейност 5.1 Подготовка на тръжна документация
дейност 5.2 Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
дейност 6 Изпълнение на СМР – внедряване на енергоспестяващи мерки
дейност 7 Изпълнение на строителен надзор
дейност 8 Изпълнение на авторски надзор
дейност 10 Одит по проекта
Дейност 9 Приемане и въвеждане в експлоатация
Дейност 3 Обследване за енергийна ефективност
Дейност 4 Разработване на инвестиционни технически проекти
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 882 354 BGN
Общ бюджет: 6 874 940 BGN
БФП: 5 187 724 BGN
Общо изплатени средства: 4 409 565 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 187 724 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 750 000 BGN
2012 988 711 BGN
2013 1 676 535 BGN
2014 0 BGN
2015 - 5 680 BGN
4 409 565 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 409 565 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 750 000 BGN
2012 988 711 BGN
2013 1 676 535 BGN
2014 0 BGN
2015 - 5 680 BGN
4 409 565 BGN
В т.ч. Национално финансиране 778 159 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 1 782 666 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 Създадени нови работни места.
Индикатор 6 :индикатор: Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз