Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0050-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/005
Наименование: Повишаване на енергийната ефективност в НУ"Арх.Зиновий", НУ "Любословие", ОУ "Хр.Смирински", ОДЗ "Радомирче", ЦДГ "Слънце" и ЦДГ "Осми март" чрез внедряване на енергоспестяващи мерки
Бенефициент: ОБЩИНА РАДОМИР
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Радомир
Описание
Описание на проекта: Подобряване на учебната, работна и финансова среда чрез внедряване на енергоспестяващи мерки в училища и детски градини с преобладаващо Ромско присъствие в община Радомир
Дейности: дейност Д1: „Сформиране на екип за управление на дейностите по проекта”
дейност Д2: "Организиране на информационни събития и визуализация на проекта”
дейност Д3: „Подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи и строителен надзор и одит на проекта
дейност Д4: „Изпълнение на строително-монтажните работи”
дейност Д5: „Изпълнение на дейностите по строителен надзор”
дейност Д6: „Извършване на одит по проекта”
дейност Д7: /дейността се извършва 5,6,11,11,12,18 и 24 м./ „Изготвяне и предаване на междинни и финален отчет”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 091 303 BGN
Общ бюджет: 1 902 726 BGN
БФП: 1 902 726 BGN
Общо изплатени средства: 1 617 317 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 902 726 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 622 163 BGN
2012 533 282 BGN
2013 461 872 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 617 317 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 617 317 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 622 163 BGN
2012 533 282 BGN
2013 461 872 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 617 317 BGN
В т.ч. Национално финансиране 285 409 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 ..Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз