Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-6.1.05-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Да успеем заедно"
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.12.2010
Начална дата: 30.12.2010
Дата на приключване: 01.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Развитие, усъвършенстване и повишаване на ефективността на системата на Агенция по заетостта на пазара на труда
Дейности: Подбор и назначаване на 450 трудови медиатори в дирекции „Бюро по труда” и техните филиали. Наемане на мотивирани лица, които да изпълняват ефективно задълженията на трудови медиатори.
Провеждане на на 164 регионални и 32 специализирани трудови борси. Провеждане на 164 регионални и 32 специализирани трудови борси с цел посредничене при контактите между търсещ работа и работодател.
Подбор и назначаване на 11 квалифицирани трудови консултанти във всички дирекции „Регионална служба по заетостта” и централната администрация на Агенция по заетостта. Назначаване на мотивирани и подготвени лица с необходимата експертиза, които да изпълняват ефективно задълженията на трудови консултанти.
Организация и управление Формиране на екип за реализация на проекта. Изготвяне на план за организация, координация и управление на екипа. Създаване на правила за ефективно реализиране на проекта.
Специализирано обучение на 1200 трудови посредници от структурите на Агенция по заетостта за работа с уязвимите групи на пазара на труда. Укрепване капацитета на служителите в системата на АЗ, чрез провеждане на обучение, свързано със специфичната дейност на длъжността им. Придобиване на специфични знания свързани с ежедневната им работа. Инвестиции в човешкия капитал за придобиване на нови умения.
Въвеждащо обучение на новоназначените 450 трудови медиатори. Укрепване капацитета на новоназначените служители в системата на АЗ, чрез провеждане на обучение, свързано със специфичната дейност на длъжността им. Придобиване на специфични знания свързани с ежедневната им работа. Инвестиции в човешкия капитал за придобиване на нови умения.
Информиране и публичност Популяризиране на дейностите по проекта.
Разработване на специализиран софтуер Разработването на съвместим с „Национална база данни за пазара на труда и Европейският социален фонд” /НБДЕСФ/ софтуер, ще помогне за обмена на информация за свободни работни места и подходящи кандидати за тях между АЗ и частните трудови посредници.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 14 199 999 BGN
Общ бюджет: 14 062 682 BGN
БФП: 14 062 682 BGN
Общо изплатени средства: 13 484 534 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 14 062 682 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 616 084 BGN
2012 1 952 083 BGN
2013 3 710 626 BGN
2014 3 773 284 BGN
2015 3 432 457 BGN
13 484 534 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 953 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 523 671 BGN
2012 1 659 271 BGN
2013 3 154 032 BGN
2014 3 191 318 BGN
2015 2 917 588 BGN
11 445 880 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 109 402 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 92 413 BGN
2012 292 813 BGN
2013 556 594 BGN
2014 581 967 BGN
2015 514 869 BGN
2 038 654 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение (6.1)
Индикатор 2 Дял на лицата, успешно завършили обучение (6.1)
Индикатор 3 Трудови борси


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз