Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0080-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/017
Наименование: прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на територията на община Златарица
Бенефициент: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Златарица
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е постигане на устойчиво местно развитие и повишаване на качеството на живот в региона, чрез реализиране на инициативи за прилагане на мерки за енергийната ефективност в образователната инфраструктура на територията на Община Златарица.
Дейности: Дейност 1. Организация, управление и отчетност на проекта Дейност 1. Организация, управление и отчетност на проекта
Дейност 2. Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП и НВМОП Дейност 2. Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП и НВМОП
Дейност 3.1 Прилагане на мерки за енергийна ефективност Дейност 3.1 Прилагане на мерки за енергийна ефективност
Дейност 4. Осъществяване на строителен надзор Дейност 4. Осъществяване на строителен надзор
Дейност 5. Публичност, визуализация и информационна осигуреност Дейност 5. Публичност, визуализация и информационна осигуреност
Дейност 6. Одит на проекта Дейност 6. Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 477 029 BGN
Общ бюджет: 388 638 BGN
БФП: 360 519 BGN
Общо изплатени средства: 268 499 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 360 519 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 180 112 BGN
2012 88 387 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
268 499 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 312 171 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 180 112 BGN
2012 88 387 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
268 499 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 349 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 32 233 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места
Индикатор 5 М**&$# Персонал, облагодетелстван от подобрената образователна инфраструктура
Индикатор 6 Ь#@!!! Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП
Индикатор 7 %%^&&& Подобрена образователна инфраструктура (сгради)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз