Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0026-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/016
Наименование: Инвестиция за устойчиво бъдеще на община Трявна чрез прилагане на мерки за ЕЕ в образователна инфраструктура
Бенефициент: Община Трявна
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Трявна
Описание
Описание на проекта: Подкрепа за устойчиво развитие на Община Трявна, чрез осигуряване на образователна инфраструктура с висока енергийна ефективност, допринасяща за подобрено качество на живот.
Дейности: дейност 1 Управление и мониторинг на проекта дейност 1 Управление и мониторинг на проекта
дейност 2 Осигуряване на информация и публичност дейност 2 Осигуряване на информация и публичност
дейност 3 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители за извършване на СМР и строителен надзор дейност 3 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители за извършване на СМР и строителен надзор
дейност 4 Извършване на СМР по обекти дейност 4 Извършване на СМР по обекти
дейност 6 Въвеждане на обектите в експлоатация дейност 6 Въвеждане на обектите в експлоатация
дейност 7 Одит на проекта дейност 7 Одит на проекта
Изпълнение на дейност 5 Изпълнение на строителен надзор Изпълнение на дейност 5 Изпълнение на строителен надзор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 903 922 BGN
Общ бюджет: 701 845 BGN
БФП: 701 845 BGN
Общо изплатени средства: 596 568 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 701 845 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 268 917 BGN
2012 327 651 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
596 568 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 596 568 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 268 917 BGN
2012 327 651 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
596 568 BGN
В т.ч. Национално финансиране 105 277 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места
Индикатор 5 Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз