Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0093-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/015-01
Наименование: Мерки за енергийна ефективност в СОУ " Желязко Терпешев", гр.Любимец
Бенефициент: Община Любимец
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Любимец
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на образователна инфраструктура в Община Любимец с високо ниво на енергийна ефективност и ВЕИ, допринасяща за устойчивото местно развитие.
Дейности: дейност 2 Създаване на екип за управление на проекта
дейност 3 Избор на подизпълнители
дейност 4 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в СОУ Желязко Терпешев, гр Любимец, община Любимец
дейност 5 Авторски надзор
дейност 6 Строителен надзор
дейност 7 (дейността се извърва от 1 до 12 и от 20 до 24 м.) Вътрешен мониторинг
дейност 8 (дейността се извършва от 1 до 3 и от 13 до 24 м.) Визуализация и публичност
дейност 10 Финализиране на проекта
Дейност 9 Мониторинг на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 150 097 BGN
Общ бюджет: 1 030 322 BGN
БФП: 989 525 BGN
Общо изплатени средства: 841 096 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 989 525 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 342 154 BGN
2012 189 674 BGN
2013 309 268 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
841 096 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 841 096 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 342 154 BGN
2012 189 674 BGN
2013 309 268 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
841 096 BGN
В т.ч. Национално финансиране 148 429 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 51 100 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места
Индикатор 5 Q**% Внедрени възобновяеми енергийни източници
Индикатор 6 %^&(<# Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП
Индикатор 7 Н&^%%% Внедрени мерки за енергийна ефективност в сгради на общинска образователна инфраструктура за достигане на енергиен клас А
Индикатор 8 ЧЧ++&^% Представители на малцинствените групи, облагодетелствани от подобрената образователна инфраструктура
Индикатор 9 +(*&%## Преподаватели и персонал на СОУ «Желязко Терпешев», облагодетелствани от подобрената образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз