Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0013-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/012-01
Наименование: Подобряване на образователната инфраструктура в община Опака - СОУ "В.Левски", гр. Опака - гимназиален и прогимназиален и главни ОУ "В.Левски", с. Крепча
Бенефициент: община Опака
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 04.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Опака
Описание
Описание на проекта: Обща цел на настоящото проектно предложение „Подобряване на образователната инфраструктура в община Опака - СОУ „Васил Левски” гр.Опака- гимназиален и прогимназиален етап и ОУ „Васил Левски” с.Крепча” е да осигури общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие.
Дейности: дейност 1 Управление на проекта. Мониторинг, отчетност и контрол.
дейност 2 Разработване на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки, провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, договаряне.
дейност 3 Разпространение на информация и публичност.
дейност 4 Независим финансов одит по проекта.
дейност 5 Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в община Опака.
дейност 6 Упражняване на авторски надзор.
дейност 7 Упражняване на строителен надзор.
дейност 8 Въвеждане в експлоатация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 790 733 BGN
Общ бюджет: 724 768 BGN
БФП: 724 768 BGN
Общо изплатени средства: 616 053 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 724 768 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 235 243 BGN
2013 380 810 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
616 053 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 616 053 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 235 243 BGN
2013 380 810 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
616 053 BGN
В т.ч. Национално финансиране 108 715 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места
Индикатор 5 Внедрени ВЕИ в образователна инфраструктура
Индикатор 6 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни) – kt/средногодишно
Индикатор 7 Ц$%# Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП
Индикатор 8 !$.,)* Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз