Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0081-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/009-01
Наименование: Прилагане на мелки за енергийна ефективност в образователната среда в ОДЗ "Зора" и СОУ "Васил Левски" гр.Роман
Бенефициент: Община Роман
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Роман
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие на община Роман чрез саниране на сградите, повишаване на енергийната ефективност на енергийните инсталации и внедряване на иновации чрез въвеждане на възобновяеми енергийни източници на Обединено детско заведение „Зора” и СОУ „Васил Левски”, като се гарантира равен достъп на децата, преобладаващо от ромския етнос.
Дейности: дейност 1 (Сформиране на екип за управление и изпълнение на проекта)) дейност 1 (Сформиране на екип за управление и изпълнение на проекта))
дейност 2 Организиране на информационна кампания за популяризиране на постигнатите резултати и финансовия принос на ЕФРР) дейност 2 Организиране на информационна кампания за популяризиране на постигнатите резултати и финансовия принос на ЕФРР)
дейност 3 (Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители на проектиране, строителство и строителен надзор и сключване на договори с изпълнители) дейност 3 (Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители на проектиране, строителство и строителен надзор и сключване на договори с изпълнители)
дейност 4 (Строително-монтажни работи) дейност 4 (Строително-монтажни работи)
дейност 5 (строителен надзор) дейност 5 (строителен надзор)
дейност 6 (авторски надзор) дейност 6 (авторски надзор)
дейност 7 (Енергийно сертифициране) дейност 7 (Енергийно сертифициране)
дейност 8 (финансов одит и финализиране на проекта) дейност 8 (финансов одит и финализиране на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 138 648 BGN
Общ бюджет: 1 101 470 BGN
БФП: 1 038 549 BGN
Общо изплатени средства: 882 767 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 038 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 623 723 BGN
2013 258 631 BGN
2014 413 BGN
2015 0 BGN
882 767 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 882 767 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 623 723 BGN
2013 258 631 BGN
2014 413 BGN
2015 0 BGN
882 767 BGN
В т.ч. Национално финансиране 155 782 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 76 525 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз