Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0072-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/008-01
Наименование: прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Разлог
Бенефициент: Община Разлог
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Разлог
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за осигуряване на съвременна, икономически и енергийно ефективна образователна инфраструктура в община Разлог чрез прилагане на цялостен пакет от мерки, които да доведат до гарантирано намаляване на енергопотреблението и да създадат необходимите условия за използване на възобновяеми енергийни източници, като важен фактор на устойчивото развитие.
Дейности: дейност 1 Организация, управление и мониторинг на проекта
дейност 2 Изготвяне и съгласуване на тръжна документация за възлагане на договори за строителство и услуги
дейност 3: Изпълнение на договор/и за строителство
дейност 4: Строителен надзор със съпътстващи дейности по авторски надзор и инвеститорски контрол
дейност 5: Въвеждане в експлоатация, обследване за достигнатият клас на енергийно потребление и издаване на сертификат за ЕЕ за на ремонтираните сгради
дейност 6: Информация и публичност
дейност 7: /дейността се извършва 10,11,12,18,19 и 20 м./ Одит на проекта
Дейност 8: Енергиен мониторинг на обектите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 867 503 BGN
Общ бюджет: 541 934 BGN
БФП: 537 100 BGN
Общо изплатени средства: 456 535 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 537 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 258 082 BGN
2012 0 BGN
2013 198 453 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
456 535 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 456 535 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 258 082 BGN
2012 0 BGN
2013 198 453 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
456 535 BGN
В т.ч. Национално финансиране 80 565 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 5 630 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места
Индикатор 5 .)$ Спестени вредни емисии CO2 в атмосферата
Индикатор 6 !%&*++ Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз