Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0067-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/007-01
Наименование: Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Смядово, съпътстваща устойчиво развитие
Бенефициент: ОБЩИНА СМЯДОВО
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.11.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Смядово
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на подходяща и рентабилна, с високо ниво на енергийна ефективност образователната инфраструктура в Община Смядово, иманентно присъщо условие за подобряване качеството на живот, жизнената и работната среда и допринасящо за устойчиво и местно развитие.
Дейности: дейност 1 (Организация и управление на проекта.) дейност 1 (Организация и управление на проекта.)
дейност 2 (Осигуряване на информация и публичност на проекта) дейност 2 (Осигуряване на информация и публичност на проекта)
дейност 3 (Процедури за избор на фирма-изпълнител.) дейност 3 (Процедури за избор на фирма-изпълнител.)
дейност 4 (Реализация на инвестиционен проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура Община Смядово, съпътстваща устойчиво развитие.”) дейност 4 (Реализация на инвестиционен проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура Община Смядово, съпътстваща устойчиво развитие.”)
дейност 5 (Авторски надзор) дейност 5 (Авторски надзор)
дейност 6 (Строителен надзор) дейност 6 (Строителен надзор)
дейност 7 (Подготовка и окомплектоване на документация за въвеждане на обекта в експлоатация.) дейност 7 (Подготовка и окомплектоване на документация за въвеждане на обекта в експлоатация.)
дейност 8 (Независим финансов одит) дейност 8 (Независим финансов одит)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 521 402 BGN
Общ бюджет: 487 425 BGN
БФП: 487 425 BGN
Общо изплатени средства: 414 311 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 487 425 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 414 311 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
414 311 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 414 311 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 414 311 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
414 311 BGN
В т.ч. Национално финансиране 73 114 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места
Индикатор 5 !!#*^^ Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз