Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0041-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/004
Наименование: ВЕИ и ЕЕ в общинска образователна инфраструктура в гр.Банско и гр.Добринище
Бенефициент: Община Банско
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Банско
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е повишаване на качеството и ефективността на образователните услуги в община Банско чрез осъществяване на мерки за постигане на високо ниво на енергийната ефективност, като начин за постигане на устойчиво местно развитие. Тя напълно съответства на целите на операцията и настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на изпълнението на проекта. дейност 1 Организация и управление на изпълнението на проекта.
дейност 2 Провеждане на процедура за избор на изпълнител за разработването на документация за провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители в съответствие с Закона на обществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за въ дейност 2 Провеждане на процедура за избор на изпълнител за разработването на документация за провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители в съответствие с Закона на обществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП).
дейност 3 Подготовка на тръжна документация за провеждане на обществени поръчки. дейност 3 Подготовка на тръжна документация за провеждане на обществени поръчки.
дейност 4 Провеждане на процедури за избор на изпълнители на строително-монтажни работи (СМР), строителен надзор, услуги и сключване на договори. дейност 4 Провеждане на процедури за избор на изпълнители на строително-монтажни работи (СМР), строителен надзор, услуги и сключване на договори.
дейност 5 Строително-монтажни дейности. дейност 5 Строително-монтажни дейности.
дейност 6 Строителен надзор дейност 6 Строителен надзор
дейност 7 Дейности за публичност и информираност дейност 7 Дейности за публичност и информираност
дейност 8 Одит и заверка на разходите за изпълнение на проекта дейност 8 Одит и заверка на разходите за изпълнение на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 000 373 BGN
Общ бюджет: 921 191 BGN
БФП: 921 191 BGN
Общо изплатени средства: 783 013 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 921 191 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 783 013 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
783 013 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 783 013 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 783 013 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
783 013 BGN
В т.ч. Национално финансиране 138 179 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места
Индикатор 5 Ь##$@* Подобрена образователна инфраструктура – кв. РЗП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз