Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.02-0014-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-02/2008/001-3-02
Наименование: ПГ по техника и мениджмънт (ПГТМ) „Христо Ботев” – Ботевград
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2010
Начална дата: 30.11.2010
Дата на приключване: 21.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Предоставяйки подходящи битови условия, ние ще осигурим възможност за достъп до повече и по-качествени услуги в образованието на много деца от отдалечени и по-малки населени места, което ще окаже положително въздействие върху тези райони. По този начин ще се изпълни целта на операция 1.1. на ОПРР (Социална инфраструктура) за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съвместима с изискванията на населението в Ботевград и прилежащите му територии
Дейности: дейност 1. Сформиране на екип.
дейност 2. Управление на проекта и мониторинг.
дейност 3 Одит за енергийна ефективност.
дейност 5. Избор на фирма изпълнител на СМР
дейност 4. Изработване на работен проект за реконструкция на общежитието.
дейност 6. Реконструкция и ремонт на общежитието.
дейност 7. Популяризиране на резултатите от проекта.
дейност 8. Отчетна дейност.
дейност 9. Финансов одит.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 123 494 BGN
Общ бюджет: 875 777 BGN
БФП: 875 777 BGN
Общо изплатени средства: 876 492 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 875 777 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 362 114 BGN
2014 580 288 BGN
2015 - 65 909 BGN
876 492 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 744 411 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 307 797 BGN
2014 493 245 BGN
2015 - 56 023 BGN
745 019 BGN
В т.ч. Национално финансиране 131 367 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 54 317 BGN
2014 87 043 BGN
2015 - 9 886 BGN
131 474 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 (Д) Създадени нови работни места (Общо): - постоянни - временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз