Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.02-0016-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-02/2008/001-8-04
Наименование: ПГ по механоелектротехника (ПГМЕ) „ Н. Й. Вапцаров”; Софийска ПГ по електроника (СПГЕ) „Джон Атанасов”; ПГ по екология и биотехнологии (ПГЕБ) „Проф. Ас. Златаров”
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2010
Начална дата: 30.11.2010
Дата на приключване: 28.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Настоящото проектното предложение напълно кореспондира с основната цел на операция 1.1 от ОПРР «Устойчиво и интегрирано градско развитие»: Да осигури подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитие на устойчиви градски ареали. Планираните цели, задачи и дейности, са насочени към подобряване, обновяване и модернизиране на три държавни професионални гимназии в столицата, които са част от агломерационния ареал на столичната община.
Дейности: Дейност 1. Саниране - топлоизолация и минерална мазилка по фасади
Дейност 2. ВИК - Подмяна на водопровод в сутерен, изграждане на учебна солар-термична инсталация за БГВ, ремонт и подмяна на водопровод и канализация
Дейност 3. Основен ремонт на ел. инсталации, ремонт и подмяна на ел. инсталация и осветление, доставка и монтаж на комплексно аварийно осветление, изграждане на учебна соларна фотоволтаична инсталация с мощност 5 kW
Дейност 4. АС- бояджийски работи
Дейност 5. Подмяна на врати, настилки, облицовки и сухо строителство
Дейност 6. Подобряване достъпа на хора с увреждания на ОДА, чрез изграждането на подходяща архитектурна среда в училище
Дейност 7. Частичен ремонт на покрив и отводняване
Дейност 8. Доставка на учебно оборудване за професионално обучение и съоръжения
Дейност 9. Осигуряване публичност и реклама
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 385 833 BGN
Общ бюджет: 1 398 863 BGN
БФП: 1 398 863 BGN
Общо изплатени средства: 1 398 863 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 398 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 240 941 BGN
2013 1 119 151 BGN
2014 20 468 BGN
2015 18 302 BGN
1 398 863 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 189 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 204 800 BGN
2013 951 279 BGN
2014 17 398 BGN
2015 15 557 BGN
1 189 034 BGN
В т.ч. Национално финансиране 209 829 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 141 BGN
2013 167 873 BGN
2014 3 070 BGN
2015 2 745 BGN
209 829 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 (Д) Създадени нови работни места (Общо):
Индикатор 5 (Д) Общ брой население, облагодетелствано от обновените сгради на образователните институции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз